Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Unio kommune og KS er enige om en ny hovedavtale. Klima og miljø har fått en viktigere plass i partssamarbeidet og pensjonsrettigheter ved streik er sikret.

– Vi er veldig fornøyde med at alle hovedorganisasjonene og KS er enige om at klima og miljø nå skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune. Unio er Bibliotekarforbundets hovedorganisasjon.

Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her heter nå at: «Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Partene i kommunesektoren er enige om en ny hovedavtale, der klima får en mer sentral plass. Foto: Unio.

– Skal vi nå de globale bærekraftmålene må alle tenke nytt og bidra. Vi trenger et taktskifte i klimasaken, og jeg håper at denne endringen i avtalen vil få praktiske konsekvenser av betydning, sier Steffen Handal, leder av Unio kommune og leder i Utdanningsforbundet.

Sikret pensjonsrettigheter

Det har i mange år vært knyttet usikkerhet rundt arbeidstakernes pensjonsrettigheter ved streik. Nå er partene enige om endringer i avtalen som sikrer disse rettighetene. Det heter nå at «arbeidstakere i lovlig arbeidskamp skal ikke meldes ut av AFP og tjenestepensjonsordningen. Arbeidsgiver dekker premie for fortsatt medlemskap i AFP og tjenestepensjonsordningen opp til 1 måned. Etter dette, og så lenge konflikten varer, kan arbeidsgiver kreve refusjon av premie fra den berørte arbeidstakerpart, slik at den streikende opprettholder sine pensjonsrettigheter også under langvarig konflikt».

– Vi er fornøyde med at dette endelig er på plass. Det er viktig for arbeidstakernes reelle mulighet til å bruke streikeretten at pensjonsrettighetene ikke blir svekket ved arbeidskamp, sier forhandlingslederen.

Inkluderende arbeidsliv på arbeidsplassnivå

Partene er også enige om endringer i teksten som handler om inkluderende arbeidsliv.

– Vi er enige om at det er viktig med et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forbyggende arbeidsmiljø. Vi mener det er av avgjørende betydning at arbeidsmiljøarbeidet er rettet mot reelle behov på den enkelte arbeidsplassen. Det er de lokale partene som kjenner utfordringene best og derfor er det også de som er de beste til å løse dem, sier Handal.

Styrker tillitsvalgtordningen

Sammen med hovedavtalen hører det også til en protokoll. Her er det også blitt enighet om noen endringer.

– De viktigste endringene for oss her er det som gjelder tillitsvalgtordningen. Vi har fått på plass at tillitsvalgtordningen, herunder struktur og frikjøp, skal utformes etter reelle drøftinger med de tillitsvalgte. Det er også viktig at ordningen skal skriftliggjøres for den enkelte organisasjonen og arbeidsgiver, og at det skal drøftes hvordan arbeidssituasjonen for tillitsvalgte i turnus kan tilpasses vervet, forklarer Handal.

Det har vært litt usikkerhet rundt hva slags opplæring tillitsvalgte kan få permisjon med full lønn til. Nå er partene er enige om at det som hovedregel innvilges permisjon med full lønn for tillitsvalgte som deltar i tillitsvalgtopplæring i hovedavtale, hovedtariffavtale, og tilknyttede særavtaler og lovbestemmelser.

– Her er det særlig viktig at vi har fått inn «lovbestemmelser», noe som betyr at tillitsvalgte kan få permisjon til opplæring i alle aktuelle lover og forskrifter, for eksempel arbeidsmiljøloven eller opplæringsloven, sier Handal.

KS-Bedrift

KS-bedrift har vært et tema i hovedavtaleforhandlingene. Den nye hovedavtalen gjelder i 2 år. Fra 1.1.2020 til 31.12.21.