NBs ebok-modell: To år og så klikk

I dag presenterte Aslak Sira Myhre Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker i norske bibliotek. – Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker, sier han. Men meningene om modellen vil nok være delte.

NBs modell deler tilgangen til e-bøker i en to-årig lisensperiode og deretter en klikkmodell.

Nasjonalbiblioteket har hatt en dialog med Den norske Forleggerforening og andre relevante aktører om en modell for utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. NB har altså ikke forhandlet med en motpart, men utført et oppdrag gitt dem av Kulturdepartementet.

For i Nasjonal bibliotekstrategi som kom i fjor, heter det: «Departementet mener det vil være hensiktsmessig at staten tar en mer aktiv rolle for å bidra til å videreutvikle e-bokutlånet.» Og videre: «Nasjonalbiblioteket skal etter samtaler med Forleggerforeningen og andre relevante aktører anbefale en modell for bruk av e-bøker i folkebibliotekene.»

De ulike innkjøperne og tilbyderne vil altså ikke være bundet av NBs anbefalte løsning. Men for bibliotek med svært begrensede ressurser til å forhandle fram gode avtaler på egen hånd, vil den nok sette standarden. Storbybibliotekene, eller de fylkesvise konsortiene, kan likevel velge å forsøke å forhandle fram andre løsning.

To år – og så klikk
NBs modell deler tilgangen til e-bøker i en lisensperiode og en klikkmodell. Lisensmodellen skal gjelde de to første årene etter at bøkene er kommet inn til biblioteket, og innebærer begrensinger i antall utlån og at ikke flere kan låne e-boken samtidig. Etter to år føres e-bøkene over i en klikkmodell hvor de kan lånes ut uten begrensninger. Men det er viktig å merke seg: Da går bibliotekene over til å betale per utlån.

– Dette er en modell som vil gi befolkningen bedre tilgang til e-bøker. Bibliotekene gis mulighet til å låne ut og formidle e-bøker med stor litterær bredde og sikres tilgang til litteraturarven, uavhengig av størrelsen på biblioteket, sier direktør Aslak Sira Myhre.

Nasjonalbiblioteket har siden høsten 2015 hatt flere samtaler med Forleggerforeningen, møter med representanter for forfatterorganisasjonene og med Kulturrådets administrasjon. Nasjonalbibliotekets strategiske råd, som består av representanter fra ulike typer bibliotek, har drøftet framlegget. Ut fra den kunnskapen som er innhentet, har Nasjonalbiblioteket bestrebet seg på å utvikle og anbefale en helhetlig modell for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotekene som ivaretar de ulike partenes interesser.  Dette er i tråd med pålegg i Nasjonal bibliotekstrategi.

Ikke optimal, men…
– Vi ønsker å opprettholde en balanse mellom tilgang til e-bøker gjennom bibliotekene, rettighetshavernes muligheter for inntjening og bokbransjens videreføring av et velfungerende marked. Modellen er ikke optimal sett fra verken folkebibliotek, forleggere eller forfatteres ståsted, men den gir etter vårt syn et godt utgangspunkt for å utvikle samhandlingen på dette feltet videre, sier Aslak Sira Myhre.

Modellen er foreslått for tre år, og skal evalueres av Nasjonalbiblioteket etter samtaler med aktørene etter ett år og tre år.

Her kan du lese hele NBs ebok-anbefaling.