Når kuttene rammer

Høsten er ofte preget av kuttforslag i biblioteksektoren. Husk at det er du som er tillitsvalgt eller bibliotekleder som vet best hva kuttene vil føre til, skriver rådgiver Hege Bergravf Johnsen.

Hege Bergravf Johnsen. Foto: Ilja C. Hendel

Mange opplever kuttforslag i kommunebudsjettene på høsten. Dette har mange fortvilte tillitsvalgte og bibliotekledere fått merke. En del spør oss i sekretariatet om råd når kuttforslagene kommer. Kortversjonen av våre svar er at budsjettkutt alltid vil merkes, og vi råder bibliotekledere og tillitsvalgte til å gjøre de mulige konsekvensene kjent for kolleger, bibliotekbrukere og ansvarlige politikere.

Som rådgiver og tidligere tillitsvalgt vet jeg at både bibliotekledere og tillitsvalgte har viktige roller å spille i budsjettsaker. Som fagpersoner med ulikt perspektiv har begge disse gruppene et ansvar for å bidra til en opplyst beslutningsprosess.

Som fagperson er det ofte du som har de beste rådene om hva som er fornuftig å gjøre og som best kan vurdere hva budsjettkutt vil føre til. Derfor er det viktig at dine vurderinger følger saken helt fra kuttforslagene kommer til politikerne tar den endelige avgjørelsen.  

Her har man imidlertid litt ulike roller som leder og tillitsvalgt: Når bibliotekleder blir pålagt å finne konkrete sparetiltak, må de vurdere hvilke konsekvenser sparetiltakene vil få – og gjøre ansatte og administrasjon kjent med disse konsekvensene.

Tillitsvalgt bør på sin side sørge for å formidle hva som står på spill, hvis konsekvensene av de foreslåtte kuttene ikke når frem til politikerne.

Åpenhet og demokrati

Det er ikke bare politikere som trenger informasjon om hvordan et budsjettforslag vil kunne ramme. Innbyggerne i en kommune har krav på både gode bibliotektjenester og rett informasjon. Dine vurderinger som fagperson vil i mange sammenhenger være viktig for folk å kjenne til.

Enten du er tillitsvalgt eller biblioteksjef, skal du alltid jobbe for åpne, demokratiske prosesser, også når det handler om upopulære avgjørelser. Det betyr at informasjon om kuttforslag og mulige konsekvenser må komme ut til allmennheten.

Som tillitsvalgt for BF er man både en fagperson og en representant for flere enn seg selv. I kraft av rollen har du både rett og plikt til å uttale deg.

Også bibliotekledere har ytringsfrihet. Som biblioteksjef er du er ansatt som faglig og administrativ leder for bibliotektjenesten i henhold til bibliotekloven. Dersom du som bibliotekleder opplever at du ikke kan uttale deg offentlig, anbefaler jeg at du allierer deg med tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Beslutningstageren har ansvaret

Innsparinger betyr gjerne at man må velge det som gjør minst vondt. Kanskje må man legge ned en filial for å kunne drifte et hovedbibliotek forsvarlig. Kanskje må åpningstidene på kvelden reduseres, dersom det kuttes en stilling. Poenget er at det ikke vil være mulig å opprettholde det samme tilbudet som før med mindre ressurser til rådighet.

I konkurranse med nedleggelse av sykehjems- og barnehageplasser kan det være lett å tenke at bibliotek er mindre viktig. Men vi vet at bibliotek oppleves som helt nødvendig for mange innbyggere.

Å argumentere politisk for biblioteket i en sak som vekker debatt kan være en krevende øvelse. Men det er politikerne som til slutt vedtar budsjettet og hvordan de vil fordele fellesskapets midler. Og det er viktig at det også er politikerne som må stå ansvarlig for avgjørelser som går utover biblioteket.

10 gode råd til bibliotekledere og tillitsvalgte ved budsjettkutt

1. Vær tydelig på hva dere vil oppnå. Ønsker dere å reversere hele eller deler av forslaget eller be om mer penger?

2. Påpek konsekvenser av kuttene. Pek helt konkret på hva kuttene vil føre til – og hold politikerne ansvarlig.

3. Foreslå alternative løsninger. Hvordan kan politikerne omprioritere? Hvorfor vil denne løsningen fungere bedre enn det opprinnelige forslaget?

4. Argumenter godt og riktig. Bruk tid på hvorfor dette er viktig? Og for hvem?

5. Lag et enkelt faktaark som kan deles. Få med tall som viser hva biblioteket bidrar til og som underbygger hvorfor det er urimelig å kutte.

6. Finn alliansepartnere. Søk og finn allianser i andre tillitsvalgte, politikere og lokale organisasjoner i kommunen.

7. Bruk innbyggerne. Få taleføre bibliotekbrukere, lokale forfattere, venneforeninger og bibliotekvennlige politikere til å snakke deres sak.

8. Bruk media. Ring eller send e-post til en lokal journalist eller redaksjon. Debattinnlegg eller artikler bevisstgjør publikum på hva som står på spill og gjør det vanskeligere for politikerne å sno seg unna.

9. Bibliotek 365. Å vise bibliotekets relevans er en jobb som foregår hele året, ikke bare i november. Snakk bibliotek med alle – hver dag!

10. Søk råd og hjelp. Søk råd og hjelp fra fylkeslag og BFs sekretariat. Orienter oss gjerne sentralt for at vi skal ha oversikt. Jo tidligere, jo bedre.

Les mer i seksjonen Rettigheter i arbeidslivet – Hvordan følger jeg opp budsjettprosesser og planverk som tillitsvalgt?

Denne artikkelen er en lett omarbeidet versjon av en sak som først ble publisert i Bibliotekaren 4/2020