Stipend for BF-medlemmer

Som medlem kan du søke på Bibliotekarforbundets stipend.

Utlysing skjer gjennom Bibliotekaren og våre nettsider, på grunnlag av retningslinjer vedtatt av forbundsstyret. Det er Bibliotekarforbundets  arbeidsutvalg (AU) som behandler stipendsøknadene.

BFs stipendordning skal bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer og kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv deltakelse på arrangement, studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Stipendmidler tildeles fortløpende etter vurdering. Det er altså ingen generell søknadsfrist, men søknader som gjelder konferanser og seminarer må være mottatt hos BF minst to måneder før konferansen. Søknader som sendes seinere enn dette kan vurderes dersom AU anser deltakelse som særlig viktig eller av andre ekstraordinære grunner. Søknad om støtte til studier må være mottatt seinest 1. februar/1. september i det semestret søknaden gjelder.

Det er kun medlemmer av BF som kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres spesielt til å søke. Søknaden skal inneholde oversikt over alle kostnader, egenandeler og andre bidrag. Man kan ikke regne med å få fullfinansiert aktiviteten man søker om støtte til. Støtte til studier er begrenset til kr. 2 500 pr semester.

Dersom det er flere medlemmer som søker om støtte til deltakelse på samme arrangement, vil medlemmer som ikke har mottatt stipend tidligere bli prioritert. Hvis det ikke er mulig å prioritere ut fra dette vil det kunne bli foretatt loddtrekning.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

 

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Har du spørsmål, ring BFs sekretariat 48 02 09 00.