Offentlig tjenestepensjon i mål

Natt til lørdag 3. mars ble partene enige i forhandlingene om tjenestepensjon for offentlig sektor. 800.000 arbeidstakere får nå nye pensjonsregler. – Det var viktig men vanskelig å få på plass en solidarisk offentlig tjenestepensjon som både ivaretar dem som vil jobbe lenge og de som må gå tidlig, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Partene i forhandlingene om pensjon i offentlig sektor kom i mål natt til lørdag, og hadde pressekonferanse i Arbeidsdepartementet lørdag formiddag. (Foto: Unio)

BF-leder Jannicke Røgler deltok i nattens styremøte i Unio, der avslutningen av forhandlingene ble behandlet. Hun er tilfreds med at det er så stor grad av enighet mellom hovedorganisasjonene, og sier ellers om løsningen:   

– At det ble en løsning er veldig bra og særlig bra for de yngste. Å jobbe heltid vil bli om mulig enda viktigere fremover for å sikre en god pensjon. Det er en kamp vi må delta i siden mange av våre medlemmer har stillinger som ikke er fulltid, sier forbundsleder Jannicke Røgler lørdag formiddag. 

Enhetlig system

Avtalen gjelder ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor samt overgangsordninger. Med den nye løsningen vil det fortsatt være et enhetlig pensjonssystem i offentlig sektor, med livsvarig pensjon og like regler for kvinner og menn.

Omlegging av AFP

Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. Pensjonen skal som hovedregel kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. De som skal tjene opp alderspensjon i de nye ordningene, beholder opptjeningen i bruttoordningen.

De nye ordningene skal gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Eldre årskull beholder dagens AFP-ordning og fortsetter å tjene opp pensjon i dagens ordning.

De nye ordningene vil gi offentlig ansatte bedre uttelling av å stå lenger i arbeid. Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjonsnivåene når levealderen øker.

Det innføres et nytt pensjonselement: Betinget tjenestepensjon. Den vil gi økt sikkerhet for den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for AFP. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

Fortsatt god mobilitet

De nye ordningene gjør at man ikke mister opptjente rettigheter ved bytte av jobb. Overføringsavtalen videreføres og legger til rette for fortsatt god mobilitet innad i offentlig sektor.

Ingen endring for uføre

Denne avtalen innebærer ikke endringer i reglene i de offentlige tjenestepensjonsordningene for uførepensjon eller pensjon til etterlatte barn og ektefeller.

Hvorfor avtalen anbefales

– Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde, sier Ragnhild Lied, leder i hovedorganisasjonen Unio.

– Dette er hovedgrunnen til at en samlet fagbevegelse anbefaler avtalen, poengterer Ragnhild Lied.

Tidligpensjonstillegg

– Det var viktig men vanskelig å få på plass en solidarisk offentlig tjenestepensjon som både ivaretar dem som vil jobbe lenge og de som må gå tidlig. Her nådde vi ikke alle våre målsettinger for dem som må gå tidlig, sier Unio-lederen.

Den nye avtalen gir et tidsavgrenset tidligpensjonstillegg, som sikrer livsvarige pensjonsnivåer for de som ikke klarer å stå lenge i jobb. Tillegget vil gjelde for som en overgangsordning som etterhvert fases ut for årskullene 1963-1970. De som er født før 1963 fortsetter i dagens ordning. De som er født senere enn 1970 har i den nye avtalen ingen rett til et tidligpensjonstillegg.

– For de som klarer å stå i jobb et par år lengre, vil alle komme bedre ut, legger hun til.

Særaldersgrense

De gruppene som har særaldersgrense, vil med den nye ordningen bli godt ivaretatt.

Alle født før 1963 beholder dagens ordning.

– For yngre skal vi avtale løsninger som sikrer pensjonsnivået men ikke gir økte kostnader sammenliknet med i dag. Dette kan for eksempel være økt opptjening for særaldersgruppene, sier Lied.
Dette arbeidet starter allerede i høst.

De som har mindre enn ti år igjen til særaldersgrensen i 2020, skal ikke komme dårligere ut enn i dag.

Samordningsregler

De nye samordningsreglene sikrer at alle som er medlem i pensjonsordningen får utbetalt pensjon, og viderefører gode samordningsfordeler for de som omfattes av den nye folketrygden.

– Det betyr at ingen vil bli nullpensjonister, sier Lied.

Organisasjonene avgjør

Alle de fire hovedorganisasjonene, Unio, LO, YS og Akademikerne, har signert avtale om offentlig tjenestepensjon med regjeringen.

– Det vi nå anbefaler, er en forhandlingsløsning, sier Ragnhild Lied.

– Tidligpensjonstillegget er vi ikke fornøyde med, men avtalen gir likevel viktige forbedringer.

Nå skal hovedorganisasjonene ta stilling til avtalen, som ikke gjelder før denne prosessen er gjennomført hos alle fire hovedorganisasjoner.