Lønnsoppgjøret 2023: Bibliotekarforbundet krever reallønnsvekst!

Forbundsstyret har vedtatt Bibliotekarforbundets krav til årets lønnsoppgjør BF krever bl.a. at fleksibiliteten i frontfagsmodellen utnyttes for å sikre en bedre lønnsutvikling for ansatte i offentlig sektor. Bibliotekarforbundet mener også at lønn skal avspeile ansvar, kompetanse, utdanning og erfaring, og forventer at dette vektlegges i årets oppgjør. Forbundsstyrets krav er nå oversendt Unio. Det er Unio som formulerer de endelige kravene før forhandlingene starter, etter innspill fra de enkelte forbundene.

Prisveksten i 2022 endte på 5,8 %, noe som er betydelig høyere enn anslaget i forkant av fjorårets lønnsoppgjør. Dette betyr i realiteten en reallønnsnedgang for våre medlemmer, så vel som for andre ansatte i offentlig sektor. Samtidig viser tallene fra TBU at lønnsveksten i industrien igjen ble høyere enn den kommuniserte normen fra frontfaget. Dette viser at dagens praktisering av frontfaget fungerer dårlig, og at den i realiteten bidrar til å holde grupper med høyere utdanning i offentlig sektor nede. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette.

– Nok en gang viser tallenes tale at inntektsforskjellen mellom de med høyere utdanning i offentlig sektor og i privat sektor er betydelig. Og nok en gang viser tallene at lønnsveksten har vært høyere for sammenlignbare grupper i privat sektor enn for våre medlemmer i offentlig sektor. Det må få følger i årets lønnsoppgjør, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Kravene i de ulike tariffområdene

  • I stat krever Bibliotekarforbundet en forhandlingspott som gir våre medlemmer reallønnsvekst og økt kjøpekraft, og at potten i størst mulig grad gis som generelle tillegg.
  • I Oslo kommune krever Bibliotekarforbundet reallønnsvekst og at dette sikres gjennom et høyest mulig generelt tillegg på lønnstabellen.
  • I KS krever Bibliotekarforbundet generelle tillegg som sikrer reallønnsvekst og økt kjøpekraft. Forbundet krever i tillegg at garantilønnstabellen heves med en prioritering av ansatte i gruppe to med 10 og 16 års ansiennitet.
  • Også i Spekter vil Bibliotekarforbundet jobbe etter de overordnende målsettingene.

Forhandlingene i Virke og på Bedriftsavtalen følger etter de store tariffområdene. Krav her vil derfor først foreligge når de andre tariffområdene er ferdig.

Unios tariffpolitiske uttalelse

Unio har vedtatt en tariffpolitisk uttalelse med noen overordnete føringer for årets oppgjør:

  • Reallønnsnedgangen kan ikke fortsette. Lønnsoppgjøret i 2023 må sikre reallønnsvekst for våre medlemmer.
  • Offentlig sektor må, på samme måte som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.
  • Rammeanslaget fra frontfaget må ikke brukes som et tak for lønnsdannelsen i offentlig sektor i 2023. Etterslep må vurderes i de enkelte tariffområder.

Hele uttalelsen finner du her:

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om lønn. På Unios nettsider finner du mer informasjon om årets oppgjør, inkludert sentrale datoer for hva som skjer når.