Lønnsoppgjøret 2022: Her er våre krav

Bibliotekarforbundets representanter i de ulike tariffområdene. Fv: Veronicha Angell Bergli (KS), Hege B. Johnsen (Oslo kommune) og Glenn Karlsen Bjerkenes (Stat). Foto: Christine Tolpinrud

Vi har oversendt Unio våre tariffkrav til vårens lønnsoppgjør. – Bibliotekarforbundet krever reallønnsvekst for våre medlemmer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Bibliotekarforbundet leverte i mars kravene til årets lønnsoppgjør for tariffområdene der våre medlemmer er representert. Disse er oversendt Unio, som bruker kravene fra de ulike medlemsforbundene som grunnlag for utarbeidelsen av krav for hvert enkelt tariffområde.

– I årets lønnsoppgjør krever Bibliotekarforbundet en reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og at en størst mulig del av tillegget gis sentralt. Bibliotekarforbundet mener at lønn skal avspeile ansvar, kompetanse, utdanning og erfaring, og forventer derfor at dette vektlegges, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

I tillegg til reallønnsvekst og styrket kjøpekraft, fremmer vi blant annet krav om en oppjustering av lønnstillegg for ubekvem arbeidstid i kommunal sektor, utligning av forskjeller mellom privat sektor og offentlig ansatte og at fleksibiliteten i frontfagsmodellen må utnyttes for å sikre at de offentlige ansatte holder følge i lønnsutviklingen.

Arbeidstid og ubekvemstillegg

I våre krav til kommunesektoren og Oslo kommune er arbeidstid og ubekvemstillegg viktige punkter.

– Våre medlemmer opplever økt press på arbeidstiden og møter økte forventinger blant brukere, politikere og administrasjon om lengre åpningstider og arrangement på kveldstid. Biblioteket skal holde åpent når andre har fri, dette omfatter i økende grad også helge- og helligdager. Dette har gitt en utvikling med høyere innslag av ubekvem arbeidstid uten at ordningene for kompensasjon har utviklet seg i samme takt.

Bibliotekarforbundet mener derfor at lønn i form av tillegg må benyttes for å kompensere for avvik fra normalarbeidsdagen og at satsene for kveldstillegg og lørdags- og søndagstillegg bør justeres opp.

Vi har også fremmet krav om at biblioteksjefer skal innplasseres på samme nivå og i samme kode som andre ledere med tilsvarende ansvarsområde, og at ansvarsområdet er i henhold til lovens ordlyd og intensjon.

Utjevning av forskjeller

I staten, som blant annet omfatter medlemmer i UH-sektoren, fremmer vi krav om utjevning av forskjeller mellom privat og offentlig sektor og mellom menn og kvinner. Lønnsgapet mellom menn og kvinner er størst i gruppen med inntil fire års høyere utdanning.

– Det må lønne seg å ta høyere utdanning, også for kvinner. Derfor er det viktig for forbundet at denne gruppen i år får et betydelig løft. Kvinnedominerte yrker med høyere utdanning og spesialkompetanse må bli likebehandlet med mannsdominerte yrker med liknende omfang, skriver Bibliotekarforbundet i kravet.

Bibliotekarforbundet trekker spesielt frem at stillingskodene Spesialbibliotekar og Hovedbibliotekar, som har en kvinneandel på 79 % i UH-sektoren, må gis et lønnsløft.

Hovedoppgjør

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at alle deler av hovedtariffavtalen skal forhandles. På Unios nettsider finner du mer informasjon om årets oppgjør, inkludert sentrale datoer for hva som skjer når.