Landsmøte 2020: BF endrer ikke medlemskriterier

Landsmøtet vedtok å beholde dagens medlemskriterier. Dermed vil forbundet fortsatt være forbeholdt medlemmer med bibliotekfaglig utdanning.

Det ble klart på BFs landsmøte 20. november.

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet foreslo å åpne opp medlemskapet, slik at BF ble «…åpent for personer med bachelor‐ eller mastergrad med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden (eller tilsvarende eldre/utenlandsk utdanning), og for personer med minimum bachelorgrad som har arbeidsoppgaver innen bibliotekfag, kunnskapsorganisering eller dokumentforvaltning.»

60 % av delegatene stemte for forslaget, 38, 3 % mot og 1 delegat stemte blankt. Hvis  forbundsstyrets forslag skulle ha gått gjennom, måtte det imidlertid ha oppnådd 2/3 flertall, noe det ikke gjorde.

Tok dissens
Før avgjørelsen falt ble det en lengre debatt på landsmøtet, der det ble tatt til orde for begge syn i saken.

– Jeg mener at BF får et troverdighetsproblem hvis vi endrer medlemskriteriene. Da er vi ikke lenger et profesjonsforbund, sa Kathrin Kvilstad fra talerstolen. Som eneste forbundsstyremedlem tok hun dissens på forslaget om å åpne opp.

– Målprogrammet vil fortsatt stå. Vi er fortsatt for at man skal fagutdannet biblioteksjef, og vi kommer ikke til å prioritere andre grupper over bibliotekarer, svarte styremedlem Glenn Karlsen Bjerkenes i en replikk.

– For tre år siden var jeg for å åpne. I dag og i år er jeg imot, sa Morten Olsen Haugen, fylkeslagsleder i Trøndelag BF. –  BF står seg for å argumenter for at det er en forskjell mellom fagutdannede og ikke-fagutdannede bibliotekarer.

Mye av diskusjonen gikk på hvordan dynamikken i forbundet vil bli hvis andre grupper kommer inn. Særlig Trøndelag BF ga uttrykket for dette synet.

– Jeg deler ikke bekymringa for at personer med andre bakgrunner kommer inn og vrir BFs argumentasjon til sin fordel. Det er fortsatt et lovkrav om fagutdanna bibliotekar i biblioteksjefstillinger. Jeg har stor tro på at de som eventuelt vil komme inn, vil tilføre noe, sa for eksempel Per Olav Sanner i Hedmark og Oppland BF.

Diskusjonen om medlemskriteriene i forbundet har pågått i flere år. Før landsmøtet har vi presentert flere ulike syn på saken her på nettsidene.