Kutt i Helsebiblioteket.no gir ulikheter i Helse-Norge

Helsebiblioteket.no er en fellesskapsløsning som sikrer systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helt i tråd med stortingsmeldingen "God kvalitet – trygge tjenester". Tjenesten bør styrkes med 10 millioner, krever Bibliotekarforbundet, Norsk bibliotekforening og NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag i en felles henvendelse som ble oversendt Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

– Det er viktig å sikre lik kunnskapstilgang til alle typer helse- og utdanningsinstitusjoner og til alle som arbeider i helsetjenesten, skriver BF, NBF og SMH i sin felles henvendelse til Stortingets helse- og omsorgskomité.

Bakgrunnen for brevet er at Helsebiblioteket.no i 2016 måtte kutte tilgangen til to tidsskriftpakker med tilsammen 150 tidsskrifter. Årsaken var den svake norske kronen og mangel på kompensasjon for dette i budsjettet. Med dette mistet norsk helsepersonell blant annet direkte tilgang til The Lancet, ett av verdens viktigste medisinske tidsskrifter.

Siden 2016 har Helsebiblioteket.no fått reduserte budsjetter som har medført 30 % kutt i bemanning. Det ligger an til et kutt i budsjettet for 2019 på ytterligere 2,3 millioner kroner, som i praksis betyr at tilbudet blir redusert med 206 internasjonale tidsskrifttitler. Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.

Tjeneste siden 2006

Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert kunnskapstjeneste som siden 2006 har gitt tilgang til internasjonale oppslagsverk, databaser, retningslinjer og prosedyrer, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Oppdatert og kvalitetssikret kunnskap gis fritt tilgjengelig for alt helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, studenter og mye av innholdet er også fritt tilgjengelig for befolkningen. Helsebiblioteket.no er i dag en del av Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

Lite byråkratisk

– Nasjonale lisenser som gir lik tilgang til elektroniske ressurser og kunnskapskilder til alle, er et nasjonalt felles gode. Å forhandle lisenser på nasjonalt nivå er lite byråkratisk, og i de fleste tilfeller mer økonomisk og ressursbesparende enn at helseforetakene forhandler hver for seg, påpeker de tre organisasjonene i henvendelsen til Stortingets helse- og omsorgskomité.

Utgiftsnivået på dette feltet er vel kjent, og i brevet kommer det også fram at denne utfordringa øker:

– Helsebiblioteket.no opererer i en bransje der lisenser har årlige faste økninger i størrelsesorden 3 – 4%. Det er ikke blitt tatt høyde for dette i budsjetter til nå, heter det i brevet, hvor de hevder at prisøkningen i lang tid ble løst av en sterk norsk kronekurs.

Krever 10 millioner ekstra

– Vi ber Helse- og omsorgskomiteen styrke fellesskapsløsningene som ligger i Helsebiblioteket.no, skriver de og ber altså helt konkret om at det bevilges «et tillegg på 10 mill. kr til Helsebiblioteket.no for 2019».

Brevet er undertegnet av NBF-leder Mariann Schjeide, BF-leder Jannicke Røgler og SMH-leder Irene Hunskår.

 

Les hele brevet her: