Kritiske til forslaget om ny opplæringslov

I desember 2019 leverte Opplæringslovutvalget sitt forslag til ny opplæringslov. 1. juli går fristen for å levere innspill til loven ut. I sitt høringssvar stiller Bibliotekarforbundet seg kritiske til hvordan skolebibliotekene omtales i lovforslaget.

«Til tross for at Opplæringsutvalget selv påpeker viktigheten av å sikre elevers mulighet til å benytte seg av bibliotek i skoletiden, foreslår de en oppmykning av loven, der ordet «skolebibliotek» fjernes fra opplæringsloven,» skriver BF i sitt svar.

– Vi tar til orde for at skolebibliotekets rolle i Opplæringsloven og dets forskrifter tvert imot styrkes, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

I høringssvaret vektlegger forbundet blant annet at alle elever bør ha et skolebibliotek på eller i umiddelbar nærhet av skolen, med en fagutdannet skolebibliotekar. Forbundet understreker også at skolebibliotekarens rolle bør defineres klarere.

– Uten en begrunnelse i lovverket, og uten at det sies noe om kvaliteten på tjenesten, vil tilbudet bli altfor vilkårlig, sier Angell Bergli.

Les høringssvaret i sin helhet

Et mangeårig arbeid for å styrke skolebibliotekene
Det var i desember 2019 Opplæringslovutvalget leverte sitt forslag til ny opplæringslov. Arbeidet med ny opplæringslov har imidlertid pågått siden 2017, og Bibliotekarforbundet har deltatt med flere innspill underveis i prosessen.

Blant annet tok daværende BF-leder Jannicke Røgler høsten 2018 til orde for å skjerpe lovgivningen for skolebibliotek.

I forkant av høringsfristen 1. juli har Bibliotekarforbundet også gitt sin støtte til et felles høringssvar om forslaget til ny opplæringslov gjennom Aksjon Skolebibliotek.

Dette sier lovforslaget:
For skolebibliotekenes del innebærer forslaget følgende endringer:

  • 13-6. Bibliotek
    Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevane har tilgang til eit bibliotek. Biblioteket skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida og tilrettelagt for bruk i opplæringa.

I dagens opplæringslov § 9-2 står følgende om skolebibliotek:

«Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek.»