Krever styrking av lovverk for skolebibliotek

I dag har skolebibliotek ikke den rollen i skolen som Stortinget ønsker, påpeker BF og 10 andre organisasjoner i et felles brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De ber ham vurdere hvordan en styrking av skolebibliotekene kan gjøres.

(Illustrasjonsfoto: Erling Bergan)

– Et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanene, heter det i brevet. – Det gjelder den generelle delen av læreplanen som omhandler dannelse og kultur og å gjøre barna til hele, selvstendige mennesker. Det handler om grunnleggende ferdigheter som lesing, å kunne finne informasjon, forstå resonnementer og forholde seg kritisk og selvstendig til tekster og de fagspesifikke læreplanene. Et skolebibliotek er et verktøy for læring. Og lesing er nøkkelen til læring og kunnskap.

Brevet påpeker at mange kommuner er flinke til å satse på skolebibliotekene sine, men at de fleste ikke er det. Dagens lov og forskrift om skolebibliotek sier ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives eller hvilke ressurser skolebiblioteket skal ha. – Det er på tide med en styrking av skolebibliotekene som sikrer elevene hjelp og medvirkning i læring og utvikling, sier de 11 organisasjonene i brevet, som avsluttes med en liste over hva de ønsker skal gjøres:

  • skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  • skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  • skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  • det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 20092013 følges opp
  • det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  • skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

I dag har skolebibliotek ikke den rollen i skolen som Stortinget ønsker. Ansvaret for skolebibliotek ligger hos Kunnskapsdepartementet. Vi ber derfor kunnskapsministeren vurdere hvordan en styrking av skolebibliotekene kan gjøres.

Med vennlig hilsen

Norsk Bibliotekforening
Foreningen !les
Leser søker bok
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk Forfattersentrum
Fagforbundet
Norsk Barnebokinstitutt
Bibliotekarforbundet
Kulturforbundet
Skolenes landsforbund
Utdanningsforbundet

Les hele brevet her.