Koronaviruset og rettigheter i arbeidslivet

Bibliotekarforbundet har den siste tida mottatt flere henvendelser i forbindelse med koronaviruset. Vi har her samlet en del informasjon knyttet til arbeidslivsspørsmål. Utover dette oppfordrer vi alle våre medlemmer og tillitsvalgte til å holde seg godt oppdatert på informasjon fra helsemyndighetene og til enhver tid følge de råd som blir gitt.

Folkehelseinstituttets råd finner du her.

Artikkelen oppdateres fortløpende etter hvert som som regelverk endres eller nye problemstillinger dukker opp.

Ta kontakt med sekretariatet dersom du har arbeidslivsspørsmål du ikke finner svar på!

(Oppdatert 27. mars kl. 14.30)

 

Koronasmitte og restriksjoner på retten til å utføre arbeid

Ved fare for at en arbeidstaker er smittet av koronavirus kan vedkommende i varierende grad bli pålagt å ikke møte opp på arbeidsplassen.

Pålegget kan komme fra arbeidsgiver, myndighetene eller etter sykemelding. Uavhengig av hvor pålegget kommer fra vil det være snakk om gyldig fravær, og arbeidstaker har rett på enten lønn eller sykepenger.

Kan arbeidsgiver pålegge meg karantene?

Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten bestemme at en ansatt som kan være smittet skal holde seg borte fra arbeidsplassen. Arbeidsgiver har imidlertid lønnsplikt, og lønnen skal derfor løpe som normalt under karantenen, det vil si at du skal ha full lønn.

Arbeidsgiver kan i en slik situasjon pålegge hjemmekontor slik at arbeid så langt mulig utføres hjemmefra.

Hva skjer ved karantene pålagt av myndighetene?

Smittevernloven § 4-2 regulerer tilfeller hvor en smittet person med en allmennfarlig sykdom kan forbys å utøve arbeid i tre uker. Vedtak skal i så fall gjøres av kommunelegen. Folketrygdloven gir i slike tilfeller rett til sykepenger.

Karantene etter annen sykemelding

Det åpnes også opp for at mistanke om smitte og smittefare kan gi rett til sykepenger. En lege må vurdere at arbeidstaker må holdes isolert som potensiell smittebærer. Det gjelder også dersom legen ikke sikkert vet om pasienten er faktisk smittebærer. For at retten til sykepenger skal gjelde må alle vilkårene for sykepenger være oppfylt. Det innebærer at dersom du kan arbeide hjemmefra eller det kan gjøres annen tilrettelegging som hindrer smitte, men hvor arbeidet likevel kan utføres, kan det være at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. I slike tilfeller vil du imidlertid ha rett til lønn.

Mer informasjon om dette finner du hos NAV.

 

Jeg er redd for smitte. Kan jeg velge å holde meg hjemme?

Det kan oppstå situasjoner der du som ansatt ikke ønsker å gå på jobb av frykt for å smitte andre eller for å bli smittet selv. Det er viktig at den som selv mener han eller hun bør være i karantene får dette skikkelig vurdert, men det er helsemyndighetene/lege og arbeidsgiver som avgjør om det er behov for at du holder deg borte fra arbeidsplassen etter endt reise eller ved risiko for smitte.

Dersom du på eget initiativ går i en selvpålagt karantene på grunn av egen frykt, kan det innebære et brudd på plikten til å stille din arbeidskraft til disposisjon, og du kan miste retten til lønn og sykepenger.

Arbeidsgivere oppfordres så langt som mulig å legge til rette for den som er redd for smitteeksponering ved å tilby hjemmekontor og andre tiltak hvis mulig. Arbeidsgiver bør gjøres kjent med at frykt for smitte kan skyldes underliggende helse/sykdom hos den ansatte selv eller i den ansattes nære familie.

Dersom du er i en risikogruppe og i åpenbar fare for å bli livstruende syk, kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Det anbefales at du går i dialog med arbeidsgiver for å finne gode løsninger og lege for en konkret vurdering med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er.

 

Arbeidsplasser som stenges på grunn av korona

Får jeg lønn om arbeidsplassen stenger?

Bibliotek, utdanningsinstitusjoner og andre virksomheter stenges nå på grunn av smitte eller frykt for smitte. Dersom det ikke oppstår sykepengerettigheter som følge av at virksomheten blir stengt, har arbeidsgiver lønnsplikt under stengning.

De ansatte kan pålegges å arbeide hjemmefra så langt det lar seg gjøre.

Har jeg krav på lønn dersom barnehagen eller skolen stenger?
16. mars ble det vedtatt regelendringer som gjør at arbeidstakere kan bruke omsorgsdager (såkalt sykt barn-dager) når en må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger  avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. 

Les mer om dette hos NAV.

BF oppfordrer alle til å være så fleksible som mulig mulig. Dersom en har brukt opp kvoten for omsorgsdager må arbeidstaker og arbeidsgiver forsøke å finne løsninger som kan fungere lokalt. Dette kan f.eks. være å ta ut avspasering, feriedager, fleksitid eller permisjon med eller uten lønn.

 

Kan jeg pålegges andre arbeidsoppgaver? 

Det er reist spørsmål om arbeidsgivere kan omdisponere ansatte på grunn av ulike virkninger av koronavirus. BF mener at innenfor rammene av styringsrettens grenser må tiltak som følge av koronavirus anses som en saklig grunn til omdisponering av personal.

Vi ser at mange av våre medlemmer nå får andre oppgaver i virksomhetene, bl.a. bemanner informasjonspunkt og inngår i virksomhetens kriseberedskap. BF oppfordrer alle medlemmer til å være fleksible og solidariske, og stille opp der det er behov. Oppgaver bør være innen rimelighetens grenser. Ansatte skal ikke settes til oppgaver de ikke er kvalifisert for.

 

Jeg har avtalt å jobbe noen ekstravakter i mars, men nå er biblioteket stengt. Har jeg krav på lønn?

Ja, det forutsettes at arbeidsgiver har lønnsplikt for avtalte vakter under stenging. På den andre side har arbeidstaker arbeidsplikt, og må være tilgjengelig for arbeidsgiver.

For vikariater av lengre varighet, vil ordinære oppsigelsesregler inntre, og det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Vi oppfordrer alle til å finne løsninger som kan fungere for begge parter. Dersom dere ikke finner ut av det, så ta kontakt med sekretariatet!

 

Koronasmitte og reiseforbud/ferie

Vi oppfordrer våre medlemmer til å rette seg etter reiserådene fra helsemyndighetene og Utenriksdepartementet. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land – se reiseråd fra UD og reiseråd fra FHI.

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med utenlandsreiser og har reiseforsikring fra Tryg gjennom BF Forsikring finner du nyttig informasjon her. Medlemmer med forsikring andre steder må ta kontakt med sitt forsikringsselskap.

 

Kan arbeidsgiver avlyse planlagte reiser?

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver bestemme at reiser i arbeidssammenheng ikke skal gjennomføres. Dette kan gjelde reising knyttet til arbeidet i sin alminnelighet, eller forbud mot reiser til bestemte steder som antas utsatt. Som arbeidstaker må du rette deg etter dette.

Hvis arbeidsgiver pålegger deg å gjennomføre en tjenestereise til et smitteutsatt område, mener vi at du i utgangspunktet kan motsette deg en slik reise. Ta kontakt med sekretariatet dersom en slik situasjon oppstår!

 

Kan arbeidsgiver nekte meg å dra på ferie?

Hva du gjør på din fritid faller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver kan derfor i utgangspunktet ikke gi pålegg knyttet til dine reiseaktiviteter privat, men kan i enkelte særlige tilfeller endre tiden for ferie.

Etter ferieloven § 6 tredje ledd kan arbeidsgiver endre ferietidspunktet hvis det er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger». Slik endring kan imidlertid bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Endring av ferietidspunktet skal først drøftes med deg som arbeidstaker, og du har rett til å la deg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

 

Har jeg rett til å endre ferietidspunkt som følge av smittefare i ferielandet?

Du og arbeidsgiver står fritt til å bli enige om å endre ferietidspunktet. Dersom tidspunktet for ferie allerede er avtalt og fastsatt, har du imidlertid ikke et krav på å få tidspunktet endret.

I dagens situasjon mener BF at arbeidsgiver bør ha gode grunner for ikke å innvilge utsatt ferie dersom du har måttet endre planer på grunn av UDs eller helsemyndighetenes reiseråd.

Hva skjer om jeg blir satt i karantene i ferien?

Karantene i ferien skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Det vil si at du kan ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Ekstraordinære tiltak

Det kan bli aktuelt med ekstraordinære tiltak på arbeidsplassen for å opprettholde driften. Eksempel på dette kan være utvidede rammer for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Det forutsettes god dialog mellom ledere og tillitsvalgte der dette er aktuelt.

Unio har inngått avtaler om avvik fra arbeidsmiljølovens kap. 10 (Arbeidstid) i en rekke sektorer.

 

Permittering

Stenging av bibliotek er et smitteverntiltak, og dette gir ikke grunnlag for permittering. Selv om bibliotekene er stengt for publikum opphører ikke arbeidsoppgavene.

Arbeidstakerne står til arbeidsgivers disposisjon, og kan omdisponeres til annet arbeid i perioden.

Våre medlemmer i offentlig sektor vil i liten grad berøres av permitteringsreglene.

Ta kontakt med sekretariatet for en konkret vurdering dersom du står i fare for å bli permittert!

 

Kilder: Advokatfirmaet Haavind, Arbeidstilsynet, Folkehelseinstituttet, Fri Fagbevegelse, KS, NAV, Regjeringen, Tryg, Unio, Utdanningsforbundet