Kopiering i biblioteket

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Opphavsmann har enerett på eksemplarfremstilling. Unntatt er retten til å kopiere til privat bruk. Denne retten gjelder både fysiske og digitale kopier.

Kristine Farstadvoll

Kristine Farstadvoll er jurist og seniorrådgiver i Nasjonalbiblioteket

SPØRSMÅL:
Kan brukeren ta kopi av materialet i bibliotekets samling?

SVAR:
Opphavsmannens enerett omfatter rett til eksemplarfremstilling. Det betyr at opphavsmannen har enerett til å kopiere sitt eget verk, og er med andre ord beskyttet mot at andre kopierer verket. Fra dette utgangspunktet er det et viktig unntak – retten til å kopiere til privat bruk som er nedfelt i åndsverkloven § 12.

Retten til å kopiere til privat bruk gjelder både fremstilling av fysiske og digitale kopier, for eksempel kopiering utført ved fotokopiering, med digitalt kamera eller nedlasting fra internett. Det er et vilkår at åndsverket som skal kopieres er offentliggjort.

”Privat bruk” er for det første egen personlig bruk. En bruker på biblioteket kan altså kopiere en illustrasjon i en av bibliotekets bøker for å henge den på veggen hjemme. Men området for privat bruk er videre enn dette, og omfatter bruk som skjer innenfor brukerens privatsfære. Det betyr i praksis at brukeren kan videreformidle kopien til familie, venner og personer han har et vennskapslignende forhold til.

Det er et vilkår at kopiering til privat bruk ikke skjer i «ervervsøyemed». Det betyr at kopiering til privat bruk ikke kan inngå i virksomhet som er inntektsgivende eller drives etter selvkostprinsippet. Et bibliotek kan ikke fremstille kopier til bruk i sin virksomhet på grunnlag av åndsverkloven § 12. For kopiering som skjer som ledd i utførelse av arbeidsoppgaver er det praktisk at arbeidsgiver inngår kopiavtale med Kopinor.

Antallet kopier en bruker kan ta til privat bruk er begrenset til «enkelte eksemplar». Generelt gjelder at det kun kan fremstilles ett eller få eksemplar.

Det er en forutsetning at grunnlaget for kopien er en lovlig gjengivelse av åndsverket. Det er særlig viktig når man kopierer åndsverk som er publisert på internett; man må da forsikre seg om at åndsverket man kopierer fra ikke er ulovlig lastet opp.

ILL-stor bok som kopieresNår vilkårene som er nevnt ovenfor er oppfylt, kan brukere kopiere fra bibliotekets samling til privat bruk uten å be om opphavsmannens tillatelse. Forutsatt at initiativet kommer fra brukeren, kan biblioteket utføre kopieringen for brukeren ved såkalt «fremmed hjelp». Det er «fremmed hjelp» når en ansatt i biblioteket fremstiller kopi for brukeren og når kopieringsutstyr stilles til disposisjon i bibliotekets lokaler. Digital kopi som er utført ved fremmed hjelp kan ikke sendes til brukeren med e-post, men lagres på en cd eller lignende som overleveres til brukeren. Det skyldes at overføring i nettverk innebærer fremføring av åndsverk utenfor den private krets, som ikke er dekket av åndsverkloven § 12. Det er ikke adgang til å benytte fremmed hjelp til å kopiere film og musikk, herunder noteark.

Forskrift til åndsverkloven har en regel som tillater biblioteket å utlevere én kopi av enkelte artikler i samleverk, avis eller tidsskrift, eller korte avsnitt i andre verk til enkeltpersoner når formålet med bruken er forskning eller private studieformål. Kopien må være fremstilt ved fotokopiering eller lignende. Til forskjell fra regelen om privatbrukskopiering kan biblioteket utlevere slik kopi til brukeren på eget initiativ, uten at brukeren har bestilt den.

(Artikkelen sto i tidsskriftet Bibliotekaren nr 5 – 2013.)