Kokk eller bibliotekar?

Oslo kommune satser på Tøyen, og Deichman leter nå etter fem medarbeidere til den nye bydelsfilialen for barn og unge (se annonsen på Finn.no)

I stillingsannonsen er Kulturetaten på jakt etter en som er «kokk eller kunstner», «DIY-oppfinner» eller «industridesigner», og som vil bidra til «å skape et aktivitetsrom for frie drømmer og utforskende læring som skal overgå alt du har sett».

Biblioteksjef Kristin Danielsen har lyst ut fem stillinger på Tøyen, uten at bibliotekarkompetanse er nevnt i utlysningen. (Foto: nyebilder.no)

Reagerer på utlysningen
BF-leder Margunn Haugland reagerer på at utlysningsteksten er så uklar på hva biblioteket skal være. Biblioteksjef Kristin Danielsen sa følgende til Dagsavisen i juli:

– Tanken er å fange opp de unge som går ut av aktivitetsskolen og som ikke har noen steder å henge etter skoletid.

Haugland lurer på hvordan dette samsvarer med et av hovedmålene i bibliotekplanen «Borgernes bibliotek», som er at biblioteket skal ha en sentral rolle som lærings- og kunnskapsarena for barn og unge.

Hun mener det er viktig at Deichman først og fremst er en kunnskapsorganisasjon, og peker på at et bibliotek etter biblioteklovens formålsparagraf har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, og å legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

– Dette er et spørsmål om hva man ønsker at det nye biblioteket skal være. Det er veldig bra at Deichman og Oslo kommune satser på Tøyen. Men jeg sliter med å se hva som skiller det nye ungdomsbiblioteket fra en fritidsklubb, sier Haugland, med henvisning til utlysningsteksten og biblioteksjefens uttalelser.

Hun peker også på at flere av arbeidsoppgavene i stillingsutlysningen, som for eksempel formidling, innkjøp og publikumsarbeid, svarer til oppgaver de fleste barne- og ungdomsbibliotekarer allerede gjør.

– Derfor er det rart at annonsen samtidig gir et inntrykk av at Deichman ikke er ute etter bibliotekarer, sier Haugland.

Få bibliotekar-utlysninger
En gjennomgang Bibliotekarforbundet har gjort av 28 utlyste stillinger ved Deichmanske bibliotek det siste drøye året, viser at kun sju av jobbene «fortrinnsvis» krever bibliotekarutdanning.

Ifølge NBs folkebibliotekstatistikk fra i fjor var for øvrig 126 av 211 ansatte på Deichman fagutdannede bibliotekarer.

I et innspill til kulturministeren i mai i fjor slo biblioteksjefene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand fast at bibliotekarutdanningen ikke utdanner ansatte som er «tilpasset framtidas behov», og at de nå rekrutterer søkere med en annen kompetanse enn det «den tradisjonelle bibliotekaren» representerer.

BF-leder Margunn Haugland mener det er synd at landets største folkebibliotek sender ut et signal om at fagutdannede bibliotekarer ikke er gode nok. Hun mener språket teller: Ved å vektlegge ord som «utadvendt», «nytenkende» og «utviklingsorientert», samtidig som man ikke eksplisitt søker etter bibliotekarer, sier Deichman også noe om hva de mener bibliotekarer ikke er.

– BF er ikke uenig i at det skal finnes ansatte med ulik kompetanse eller at bibliotekarrollen er i endring. Men vi er kritiske til at landets største folkebibliotek såpass kategorisk nedvurderer bibliotekarers kompetanse, sier Haugland.