Jannicke på bærekraftkonferansen

– Delingsøkonomien ligger i bunn for virksomheten. Bibliotekarer opplever at flere og flere setter pris på det, sa BF-leder Jannicke Røgler i en paneldebatt under Bærekraftkonferansen i Bergen onsdag 6. februar.

Det er Universitetet i Bergen som står bak den andre nasjonale Bærekraftskonferansen, som tjuvstartet onsdag 6. februar. Konferansen er ment å la universitets- og høgskolesektoren i Norge møte beslutningstakere, frivillige organisasjoner, næringsliv og flere for «et kritisk blikk på hvordan sektoren skal forholde seg til bærekraftsmålene».

Paneldebatten som BF-leder Jannicke Røgler deltok i hadde tittelen «Bærekraftsmålene og profesjonene – hvordan skal vi nå målene?». Arrangører var NITO, Unio, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Debatten ble leder at Anne Karin Sæther fra Utdanningsforbundet som innledet kort om de 17 bærekraftsmålene som FN godkjente i 2015, og som gjelder fram mot 2030. Målene er en ambisiøs arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe de verste klimaendringene.

Hva kan yrkesgruppene bidra med?

Paneldebatten søkte å belyse følgende spørsmål: Hva betyr bærekraftmålene i praksis for yrkesgrupper som ingeniører, lærere, sykepleiere, bibliotekarer og forskere? Hva kan profesjonene og profesjonsutdanningene gjøre, og hvilken betydning kan den norske arbeidslivsmodellen ha? Hvordan skal vi klare å jobbe med alle målene samtidig og samarbeide på tvers?

Den første posten på programmet handlet om hvordan ulike profesjoner kan bidra. Forbundsleder Jannicke Røgler var invitert som paneldeltaker til å si noe om hvilken rolle bibliotekarer kan spille.

Debatten ble innledet av Leif Frode Onarheim. Han er varaordfører i Asker, en kommune som jobber aktivt med bærekraftmålene. Han har vært NHO-president, stortingsrepresentant for Høyre, leder av en lang rekke styrer, konsernsjef i Nora Industrier og rektor ved BI.

Onarheim fortalte om hvor sentrale bærekraftmålene er i forbindelse med kommunesammenslåingen i Asker. Det er stort engasjement både blant politikerne og ikke minst blant de ansatte. Asker kommune har satt seg svært høye mål på klimaområdet.

Asker bibliotek et godt eksempel

Debattleder Anne Karin Sæther ba Jannicke Røgler kommentere Onarheims innlegg.

– Asker er en foregangskommune på mange områder, så dette synes jeg det var svært interessant å få høre om. Asker bibliotek er også en viktig arena. Den amerikanske bibliotekforskeren David Lankes sier at de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn. Asker bibliotek er et godt eksempel på nettopp dette.

Sæther fortsatte med å peke på at de overordnede målene er felles, men at ulike profesjoner bidrar på ulikt vis. Hva mener Røgler bibliotekarenes rolle bør være.

– Mer enn 24 millioner besøker folkebibliotekene årlig, og tallet er økende. Det gir bibliotekarer innflytelse til å påvirke hvordan folk lever livene sine. Bibliotekene er i skjæringspunktet mellom kultur, utdanning, livslang læring, folkehelse og sosialt arbeid. Det gir oss en veldig god inngang til å jobbe med bærekraftmålene. Delingsøkonomien ligger i bunn for virksomheten. Bibliotekarer opplever at flere og flere setter pris på det.

Økt bevisstgjøring

Sæther utfordret også forbundslederen til å si noe om hvordan bibliotekarer kan bidra til formidling og bevisstgjøring.

– Gjennom vår utvikling av samlingene bidrar vi til økt bevisstgjøring. I tillegg driver vi utstrakt formidling. Her kan vi sikkert gjøre mer, men vi har ulike arrangement, bokprat og utstillinger med tema som går på bærekraftmålene. Folkeverksteder – eller MakerSpaces – er en tjeneste i mange bibliotek, hvor folk både kan lage egne ting og få ødelagte ting reparert. Biblioteket blir stedet som kobler mennesker med praktisk kunnskap til folk som trenger hjelp med ulike ting. Alle kjenner biblioteket. Vi har et stort nettverk av organisasjoner og frivillige som ønsker å samarbeide med oss. Det gjør bibliotekene til en viktig arena, sa Bibliotekarforbundets leder.