Innspill til leselyststrategien: investér i ressurser, skolebibliotek og kompetanse

Bibliotekarforbundet har sendt innspill til leselyststrategien som legges frem våren 2024. Bibliotekene trenger ressurser for å kunne drive gode tjenester, skolebibliotekene må styrkes og det må på plass et kompetanseløft for å nå målene i strategien.

Utfordringer i kø

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som sammen skal utarbeide strategien, har bedt om svar på hva som er de største utfordringene for leselyst. I et ubegrenset landskap av digitale informasjonsstrømmer og algoritmestyrte medier, er det ingen tvil om at det er mange som konkurrerer om oppmerksomheten vår. Likevel er det langt større utfordringer som må belyses for å løse utfordringene med synkende lesekompetanse.

Bibliotekarforbundet peker på at skolebibliotekene er underprioriterte og at kvalitetsforskjellene mellom skolebibliotekene skaper lokale forskjeller. Samtidig krever kommunale prioriteringer at tilbudet holdes på et minimum, og ressursene er også begrenset i folkebibliotekene. Det samme gjelder tilgangen på bibliotekarkompetanse.

Sektoren må prioriteres

Biblioteket er har ofte blitt en utsatt post når kommunene skal løse oppgaver og prioritere i lokale budsjetter. Tjenestene blir begrenset til et minimum, både i folkebiblioteket og i skolebiblioteket, og i lovtekst og forskriftsarbeid har bibliotekene over tid fått mindre plass og prioritet. Bibliotekarforbundet mener at en ny strategi må innebære en kraftig satsing på biblioteksektoren, her kreves det både at man satser på tilgangen og ressursene som bibliotekene har å spille på. Innspillet peker på at det ikke kun handler om å finne rett bok til rett leser, men også om rett sjanger i rett format. Dette er tilbud som krever kunnskap og kompetanse, og de tjenestene må betjenes av bibliotekarer.

—Når folk leser på mobil eller digitale flater, må vi også kunne gi dem et tilbud der. Og når Osloskolen har et tilbud til elevene som er tjue ganger bedre enn det elevene i Troms har, så er det også et signal som krever umiddelbar handling, med nasjonale strategier. Det er behov for at en strategi ser på sammenhengene, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Veronicha Angell Bergli.

Ordsky. Illustrasjon.
Ordsky fra innspillsmøtet. Alle de fremmøtte fikk spille inn tre ord hver under møtet.

Kompetanseløft

Bibliotekarforbundet har tatt til orde for et statlig kompetanseprogram for etter- og videreutdanning av bibliotekansatte. I dag er det svært få skolebibliotek som har ansatte med bibliotekfaglig kompetanse. Forbundet mener at antallet studieplasser ved Universitetet i Agder må økes for å møte behovet for skolebibliotekarer, og at eksisterende videreutdanningsprogrammer som videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved Høgskolen i Innlandet må tilbys på permanent basis.

—Vi ser frem til at departementene vil legge frem en ambisiøs strategi som anerkjenner verdien av kompetanse i bibliotekene. Hvis ikke kompetanse og ressurser spiller på lag, så vil det ikke være mulig å nå målene om en god lesekultur verken blant barna våre eller i den voksne befolkningen, sier Veronicha Angell Bergli.  

Bibliotekarforbundets innspillsnotat kan du lese her.