Hva tenker rektorer om skolebibliotek?

De jobber med skoleledelse og må tenke strategisk. De bruke ressursene for å fremme læringsutbytte og trivsel. Noen velger å satse på skolebibliotek. Kathrin Kvilstad har spurt tre rektorer om hva de mener gjør bibliotek viktig.

Kathrin Kvilstad er skolebibliotekar ved Jåttå videregående skole og medlem av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet. (Foto: Erling Bergan)

SKOLEBIBLIOTEKET SOM HONNINGKRUKKE. For at et skolebibliotek skal fungere, er bibliotekaren avhengig av støtte fra rektor og resten av ledergruppen. Men like viktig er det også at man har et godt samspill med elever og lærere. Å ha en rektor og ledergruppe som støtter skolebibliotekaren er ingen selvfølge. Derfor har jeg valgt å snakke med tre rektorer på videregående skoler i Rogaland Fylkeskommune som alle er gode støttespillere for bibliotekarene sine. De har alle tre vist at de er engasjerte og har en positiv holdning til skolebibliotek. Jeg lurer på hva disse rektorene tenker om skolebibliotek, samarbeid mellom bibliotekar og ledelse, og hvilke forventninger har de til en skolebibliotekar?

Jeg oppsøkte de tre rektorene på kontorene deres, for å få dem til å dele sine tanker rundt skolebibliotek. Av alle de tre rektorene blir jeg tatt godt i mot og tilbudt en kopp kaffe før vi satt oss ned for å snakke sammen. Vi snakket om løst og fast, før jeg stilte det første spørsmålet:

– Når du hører ordet skolebibliotek hva tenker du da?

BENTE JELSA er tydelig engasjert når hun svarer:
– Skolebibliotekene har endret seg veldig siden 80-tallet, da jeg begynte å jobbe på Åkrahamn videregående. Da var det bare en boksamling i et bortgjemt rom, hvor vi kunne hente ting. Senere ble det satset på skolebibliotek. Da jeg jobbet på Forus videregående var biblioteket mye i bruk. På Bergeland videregående valgte de å ikke kalle det bibliotek, men ressurssenter. Det hadde flere roller. De har grupperom og plass til å gjøre lekser. Jeg mener at skolebiblioteket er som en honningkrukke. Det er en plass hvor man kan søke kunnskap, inspirasjon og oppleve ting.

BJØRN OLAV LEA som er rektor på skolen der jeg selv jobber, tenker seg litt om før han sier:
– Når jeg hører ordet skolebibliotek tenker jeg på en arena der elever skal synes det er godt å være. Både for å gjøre skolearbeid men også for fritidsaktiviteter. Jeg tenker skolebibliotek i en utvidet betydning, så jeg tenker blant annet makerspace inn i skolebiblioteket. For meg skal skolebibliotek være en god samlingsplass, både for dem som trenger det og for dem som ikke trenger det.

TARJEI BERGE: Biblioteket skal være en levende møteplass som er lett tilgjengelig for alle. Et naturlig sted for elever og lærere å henvende seg for informasjonsinnhenting, oppgaveskriving og hjelp til kildebruk. Elevene skal oppleve at de får god hjelp på mange områder, i tråd med den vedtatte strategiplanen i Rogaland fylke: Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025

Hva forventes av skolebibliotekarer? Tre rektorer deler her sine tanker. (Illustrasjonsfoto fra Drammen videregående skole: Buskerud fylkesbibliotek.)

– Hvorfor er skolebibliotek viktig? Og hvorfor skal man satse på skolebibliotek?

BENTE JELSA tror at skolebibliotekene får en ny renessanse: Man må se nye muligheter.
Man skal satse på skolebibliotek fordi det er et utvidet klasserom. Det er en viktig samfunnsinstitusjon som elevene skal lære å bruke. Det er også viktig at biblioteket følger med i tiden.

BJØRN OLAV LEA: Skolebibliotek er viktig fordi det er en sentral del av skolen. Skolen er en kunnskapsbedrift, og skolebiblioteket er en viktig del av opplæringen. Jeg leser mer bøker enn ungene mine. Unge leser mindre bøker enn eldre, noe som sier at samfunnet er i endring. Derfor er det viktig at skolebiblioteket er med på samfunnsendringene og tenker fremover. Samtidig som det er viktig at biblioteket blir markedsført som den ressursen det er. Det er viktig å satse på skolebibliotek fordi det er en del av kulturen vår, men også fordi det er en en arena hvor elevene blir sett når de er innom. Det skal være aktiviteter i biblioteket for alt dette gagner både elever og personell.

TARJEI BERGE mener at skolebibliotek har en miljøskapende funksjon: Skolebibliotekene er viktige fordi de er en pedagogisk støttefunksjon, de støtter opp om elevenes læring, og bidrar til å utvikle elevenes informasjonskompetanse. Biblioteket er også en ressurs for det pedagogiske personalet, slik at de kan holde seg faglig oppdatert. Man skal satse på skolebibliotek fordi det er en god investering i elevenes læring

– Hva tenker du er viktig for at samarbeidet mellom skolebibliotekar, rektor og resten av ledergruppen skal fungere?

BENTE JELSA: For at samarbeidet mellom ledelse og bibliotekaren skal fungere er det viktig med åpenhet. Dialog. Vilje til å ta tak i ting. Vi på Vågen har valgt å inkludere bibliotekarene i IKT- strategigruppen. Vi vil ha dem med på laget, og finne ut hvilken retning vi ønsker å gå. Bibliotekarer har mer kompetanse enn bare bøker. De er en kjemperessurs. Som rektor kan jeg gi tydelig signal om at skolebibliotek er viktig institusjon.

BJØRN OLAV LEA mener at det er viktig at skolebibliotekar og ledelse er dynamiske og går i en retning: For at samarbeidet mellom ledelse og bibliotekar skal fungere er det viktig med åpne gode forhold. Det er viktig at vi ser hverandre, og er enig om arena. Skolebibliotek er en konservativ plass, hvor kunnskap ligger i bunn. Vi må være med på utviklingen, men vi kan skynde oss langsomt. Som rektor er det viktig at jeg er synlig og støttende, og viser ansikt i biblioteket. I tillegg er det viktig at jeg fronter skolebiblioteket i alle fellesarenaer der det er naturlig, både i elevrådet, på ledermøter, fellesmøter og på møter med tillitsvalgte.

TARJEI BERGE: Det er viktig å ha en god dialog, et samarbeid skal jo alltid fungere begge veier. Som leder er det viktig at jeg omtaler, bruker og viser fram biblioteket i alle arenaer der det er naturlig.

– Hva forventer du av skolebibliotekaren?

BENTE JELSA: Det er viktig at bibliotekarene er nysgjerrig, har lærelyst. De må være glad i jobben sin. Glad i elever og lærere. De må være seg bevisst rollen de har. De har en viktig rolle, og det må vi fortelle dem.

BJØRN OLAV LEA mener at det er viktig at bibliotekaren skaper arenaer for å få kontakt med elevene på en naturlig måte.: Av bibliotekaren forventer jeg serviceinnstilling og at elevene blir satt først. Jeg forventer også at bibliotekaren er synlig i skolesamfunnet både ovenfor lærerne og elevene. Det er også viktig at bibliotekaren ser elevene, oppsøker dem og er nærværende. Biblioteket skal være på tilbudssiden og vise igjen i skolen. Det er også viktig at bibliotekaren er oppdatert på fagområdet og litteratur.

TARJEI BERGE: Jeg forventer det samme av bibliotekaren som av alle andre ansatte. Å være her for elevenes læring, være engasjert, entusiastisk og synlig i skolehverdagen. Biblioteket hos oss har en miljøskapende og inkluderende funksjon, med julequiz, påskekrim og andre aktiviteter. Jeg forventer også at bibliotekaren er en bidragsyter til undervisningen, ved for eksempel å undervise i kildebruk.

De tre rektorene jobber på forskjellige skoler som har ulike behov, fordi de tilbyr ulike studieretninger. Men felles for alle tre, er at de er opptatt av at skolebibliotekaren skal være på tilbudssiden, synlig og glad i elever og lærere. De ser at bibliotekene er i forandring på grunn av all digitaliseringen, og mener at det er viktig å følge med i tiden. De påpeker også at for å få til et godt samarbeid med skolens ledelse er det viktig å ha en god dialog og avklare forventningene de har til deg som bibliotekar. En fornøyd rektor og ledelse gjør arbeidshverdagen til bibliotekaren god.

Les også om skolebibliotek:


Bente Jelsa er rektor på Vågen videregående skole. Skolen har 850 elever og 160 ansatte. På skolen tilbyr de Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, Design og håndverk/Medieproduksjon og Kunst, design og arkitektur. De har to fagutdannede bibliotekarer hvor den ene er i 100% stilling, og den andre er i 50% stilling. På Vågen har de gjennomført en større ombygging i biblioteket. Fra å være et tradisjonelt skolebibliotek, har de nå bygget biblioteket om til et makerspace bibliotek. Det er det første i sitt slag i Norge. Bente har vært aktivt med i planleggingen, og har gjennom handling og ord vist at hun synes at skolebibliotek er viktig. I forbindelse med at de skulle bygge makerspace på skolen, valgte hun og resten av ledelsen å spørre bibliotekarene om de ville ha makerspace i Biblioteket. Dette var bibliotekarene positive til og i planleggingsprosessen var de blant annet på studietur til Biblo Tøyen.
Bjørn Olav Lea er rektor på Jåttå videregående skole. Skolen har 860 elever og 215 ansatte og tilbyr undervisning i Byggfag, Elektrofag, Restaurant- og matfag, Helse og oppvekst, Påbygg, Idrettsfag og Tilrettelagt opplæring. På Jåttå er det ansatt en fagutdannet bibliotekar i 100% stilling. Lea har vist seg som en positiv rektor, fordi han ved flere anledninger gjennom ord og handlinger har vist at han synes skolebibliotek er viktig. Skolen har foretatt en større ombygging av skolebiblioteket etter at Lea ble rektor. Han har vært engasjert i planleggingen og kommet med gode innspill. Skolebiblioteket har gått fra å være et tradisjonelt skolebibliotek, til å bli bibliotek med Makerspace område.
Tarjei Berge er rektor på Hetland videregående skole. Skolen, som har 600 elever og 80 ansatte, tilbyr Medier og kommunikasjon og Studiespesialisering. Skolen har en fagutdannet bibliotekar i 100 %, og en assistent i 20 %. Berge satt en periode i skrivegruppen på den forrige strategiplanen for skolebibliotek i Rogaland. Han har vært tydelig på at skolebibliotek er viktig og har de årene han har vært rektor på Hetland blitt omtalt som en tydelig støttespiller for skolebibliotekarene.