Hva skjer med lokale forhandlinger i KS?

Bibliotekarforbundets sekretariat får noen spørsmål om lokale forhandlinger for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, det som kalles KS-området. Her avklarer vi det viktigste.

Det sentrale tariffoppgjøret i KS-området ble avsluttet 1. mai. Resultatet ble lagt ut på våre hjemmesider:

Stillingene som de ansatte innehar, er i avtalen – nå som før – fordelt på kapitlene 3, 4 og 5.

Kapittel 3 og 5

Stillinger i kapitlene 3 og 5 får hele sin lønnsutvikling fastsatt gjennom lokale forhandlinger.

Eksempel på stilling i kapittel 3 er «9451 Leder», med evt annen rapporteringsbenevnelse lokalt. Eksempel på stilling i kapittel 5 er «8112 Spesialbibliotekar».

Tidspunktet for slike lokale forhandlinger for kapittel 3 og 5 varierer en god del. Flere steder blir de gjennomført på våren før de sentrale forhandlingene er fullført, mens andre steder tas de på høsten. Uansett skal de holdes hvert år.

Kapittel 4

Stillinger i kapittel 4 får sin lønn fastsatt av en sentralt avtalt tabell over garantilønn etter stigende ansiennitet, pluss eventuelt lønnstillegg som er framforhandlet lokalt.

Eksempel på stilling i kapittel 4 er «7026 Bibliotekar».

Men det er ikke hvert år at det avsettes penger til lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4, og i slike år faller lokale forhandlinger for kapittel 4-stillinger bort.

I 2018 er det ikke avsatt penger til lokale forhandlinger for stillinger i kapittel 4 i KS-området.

Som det fremgår av protokollen med vedlegg, er det avtalt følgende sentrale tillegg for stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning (f.eks. stillingskode «7026 Bibliotekar»). Tilleggene er gitt med virkningsdato 1. mai 2018:

Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærere og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800

Dette gir følgende tabell  over laveste årslønn per 1. mai 2018 for stillinger i kapittel 4:

Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærere og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 386 200 393 700 401 200 407 200 426 600 446 800 465 300

I tillegg er det avtalt endringer i ulempetillegg fra 1. januar 2019. Kveldstillegget vil da øke fra 26 til 28 kr. og Det vil komme en ny avlønning for lørdags- og søndagstillegg basert på hvor mange timer en jobber, men min. kr. 53 per time.

Kick-off

Bibliotekarforbundet lokalt har i mange år arrangert møter for medlemmer og tillitsvalgte om tariffoppgjøret og lokale forhandlinger, i alle sektorer. Arrangementet kalles kick-off og det er BF lokalt som vurderer om det blir satt opp. På kick-off kommer ofte en fra BF sentralt for å orientere om tariffoppgjøret og det blir deretter anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer om utforming av krav og gjennomføring av forhandlinger.