Hva med skolebibliotekene, Guri Melby?

BF er skuffet over de nasjonale rådene for skolebibliotektjenesten som beskrives i den fremlagte veilederen i smittevern for skolen. Forbundsleder ber om at det utarbeides tydelige retningslinjer for skolebibliotek før tjenesten starter opp, og at BF gis en mulighet til å uttale seg.

Følgende pressemelding ble sendt 20.04.2020

Bibliotekarforbundet er skuffet over hvor lite spesifikke de fremlagte standardene er med tanke på skolebibliotektjenesten i forbindelse med åpning av skolene.

Skolebibliotektjenesten og smittevernråd tilknyttet denne omtales ikke utover «utlån av bøker er greit såfremt håndvask er utført før ankomst skolebiblioteket». Men hva med skolebibliotektjenesten utover dette? Eller menes det at skolebibliotektjenesten skal reduseres til kun utlån?

I de fremlagte veilederne står det at læringsmateriell, leker og annet ikke skal deles mellom elevgruppene før de er rengjort. Men hva da med bibliotekbøker og annet utstyr på biblioteket? Studier har vist at SARS-CoV-2 kan overleve på ulike typer flater fra timer til opptil dager; papp (24 t), plast og rustfritt stål (2-3 dager). FHI har tidligere uttalt at den indirekte smitten av SARS-CoV-2 fra bøker vurderes som svært begrenset, men betyr det at ingen forholdsregler trengs? Og utgjør det her noen forskjell at de fleste bøker er plastet?

Videre sier veilederen at elevgruppene i minst mulig grad bør bytte klasserom, og at lærerne heller skal komme til dem. Hva da med skolebiblioteket og skolebibliotekaren? I motsetning til de fleste lærere jobber en skolebibliotekar opp mot hele elevmassen og ikke bare enkelte klasser og grupper, dette gjør skolebibliotekaren særlig utsatt for både smitte og smittespredning om nasjonale råd og tiltak ikke settes inn.

Bibliotekarforbundet har den siste uka mottatt mange henvendelser fra skolebibliotekarer hvor nasjonale råd blir etterspurt. På bakgrunn av dette har vi henvendt oss til både Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet med en rekke spørsmål til veilederen i forkant av dagens publisering, uten at dette har blitt tatt til følge.

Bibliotekarforbundet er klar over at smittesituasjonen varierer og at tiltak må tilpasses den lokale situasjonen. Men når myndighetene likevel velger å lage nasjonale veiledere er det kritikkverdig at skolebibliotektjenesten knapt er nevnt. Særlig når Regjerningen har presisert at «gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass». Det er nesten så man kan spekulere i hvorvidt bibliotekene har blitt «glemt» i utarbeidelsen av veilederen, og at tjenesten og sikkerheten til de som jobber der blir tatt for lett på.

Før skolebibliotektjenesten kan åpne trenger vi svar på en rekke spørsmål, som blant annet:

  • Skal det fysiske bibliotekrommet åpnes for ordinær bibliotekdrift? Skal det i så fall være restriksjoner på hvor mange som kan oppholde seg der av gangen og hva elevene kan gjøre der inne? Medfører dette noen ekstra vaskerutiner mellom hver elevgruppe?
  • Skal bøker og annet materiell være fritt frem for bruk på biblioteket?
  • Kan innleverte bøker og annet materiell umiddelbart lånes ut til neste elev?
  • Eller er det tenkt at det fysiske bibliotekrommet fortsatt holdes stengt og at skolebibliotekaren jobber direkte opp mot klasser og lærere?

Bibliotekarforbundet ber Kunnskapsdepartementet og de aktuelle etatene om å gå en ny runde med veilederen og at det utarbeides tydelige retningslinjer for skolebibliotekene og skolebibliotekarene før tjenesten starter opp. Denne gangen ber vi om at Bibliotekarforbundet får en mulighet til å uttale seg.