Retningslinjer for deltakelse på BFs kurs og lignende arrangementer

For deltakelse på BFs kurs og lignende arrangementer gjelder følgende betingelser:

 • Kursene er gratis for Bibliotekarforbundets medlemmer. BF dekker alle kostnader til reise, opphold, foredragsholdere, kursmateriell osv.
 • Påmelding er bindende. Avmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut (vanligvis 3 uker før kursdato) medfører et gebyr på kr. 500,00 for kursdeltakeren. Avmelding som skyldes sykdom eller andre tvingende grunner utenfor deltakerens kontroll medfører ikke gebyr, dersom Bibliotekarforbundet får dokumentert melding om forholdet så snart som mulig.
 • Av hensyn til kursholder og de andre deltakerne ber vi om at det avtales på forhånd hvis man ikke kan delta på hele kurset, fra første til siste programpost.
 • Hovedavtalen i de enkelte sektorer har bestemmelser om fri med lønn for å delta på kurs arrangert av egen fagforening. Spørsmål om dette kan besvares av sekretariatet.
 • Deltakerne må selv sørge for å søke arbeidsgiver om permisjon for å kunne delta på kurs.
 • Tapt arbeidsfortjeneste dekkes normalt ikke av Bibliotekarforbundet.
 • Bibliotekarforbundet refunderer reiseutgifter for deltakerne etter endt kurs/konferanse i henhold til BFs reisereglement. Reisen skal foretas på hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte. Det skal ikke benyttes selskaper som aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet.
 • Bruk av taxi eller egen bil dekkes kun dersom annen transport er uforholdsmessig dyr eller tidkrevende. Hvis spesielle grunner gjør det nødvendig, kan BFs sekretariat gi forhåndsgodkjennelse for bruk av taxi eller egen bil.
 • Reise-, oppholds- og kostutgifter som BF skal dekke, betales av den enkelte selv, med mindre annet er avtalt på forhånd. Slike utgifter refunderes deretter på grunnlag av innlevert reiseregning. Bibliotekarforbundets reiseregningsskjema skal benyttes.
 • Utfylt og signert reiseregning sendes BF snarest og innen 1 måned etter at kurset er avsluttet. Alle utgifter der det utstedes billett eller kan fås kvittering, skal dokumenteres. BF refunderer utgiftene innen 1 måned etter at reiseregning er mottatt.
 • Deltakere på kurs er selv ansvarlige for å ha gyldig reiseforsikring. Ved avmelding forutsettes det at evt. betalte billetter dekkes av deltakerens egen forsikring. BF Forsikrings reiseforsikring har ikke egenandel ved avbestilling ved sykdom.

Retningslinjene er vedtatt av BFs forbundsstyre 18. februar 2021.