Høringssvar til ny opplæringslov: – Glad for at ordet skolebibliotek beholdes

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Ilja C. Hendel.

Ordet skolebibliotek beholdes og dagens forskriftstekst tas inn som en del av lovverket i forslaget til ny opplæringslov. Men krav til skolebibliotekar og fagkompetanse uteblir.

Bibliotekarforbundet leverte i går høringsinnspill til forslag til ny opplæringslov. Vårt innspill rettes mot forslaget til ny § 15-5 Skolebibliotek. I forslaget er det klart at ordet «skolebibliotek», som opplæringslovutvalget i 2019 foreslo erstattet med ordet «bibliotek», noe BF kritiserte i et tidligere høringssvar, foreslås beholdt i ny lovtekst.

«Bibliotekarforbundet er glad for at departementet har foreslått å beholde ordet skolebibliotek og at dagens forskriftstekst tas inn som en del av lovverket. Men å forplikte skolen til å ha et skolebibliotek alene er ikke nok så lenge skolebibliotekaren og fagkompetansen uteblir,» skriver BF i høringssvaret.

I innspillet argumenterer vi for en styrking av kravene til skolebiblioteket og skolebibliotekarens kompetanse.

«BF vet at skolebibliotektilbudet i Norge er av svært varierende kvalitet i dag, og mange steder består ikke skolebiblioteket av mer enn et rom med bøker. En ny opplæringslov bør sikre elevene et godt og mer likeverdig skolebibliotektilbud,» skriver BF videre.

Vi har i innspillet kommet med følgende forslag til ny lovtekst:

Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at elevene har tilgang til et skolebibliotek. Skolebiblioteket skal være tilgjengelig for elevene i skoletida og tilrettelagt for bruk i opplæringa. Skolebiblioteket skal ligge på skolen, eller i nærområdet til skolen. Skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet.

Vi har også spilt inn forslag til ny forskrift:
  • Skolebibliotek kan unntaksvis utvikles gjennom avtalefesta samarbeid med andre bibliotek.
  • Skolebiblioteket skal være tilgjengelig for elevene i skoletida og brukes aktivt i opplæringa på alle klassetrinn.
  • Skolebiblioteket skal være en kunnskaps- og læringsarena særskilt tilrettelagt for skolen, og være utstyrt i henhold til dette.
  • Skolebiblioteket skal være bemannet i skoletiden med personale med bibliotekfaglig utdanning.
  • Skolebibliotekaren skal samarbeide med lærerne om bruk av biblioteket i arbeidet med å styrke elevenes språklige utvikling, lesing, læring og informasjonskompetanse.
  • Det skal årlig settes av midler til kontinuerlig vekst og utvikling av skolebiblioteket og dets fysiske og digitale samlinger. Tjenestetilbudet ved skolebiblioteket skal holde høy kvalitet, være allsidig og aktuelt.
  • Skoleledelsen er ansvarlig for skolebibliotekets drift, kompetanse og utvikling.

Les hele høringssvaret

Opplæringsloven skal være klar tidligst i 2023.