Gjenåpning av bibliotek

Mange medlemmer henvender seg til sekretariatet med spørsmål om hvordan de skal håndtere ulike arbeidsoppgaver i lys korona-situasjonen og når en gjenåpning av folkebibliotekene kan skje. Mange etterspør retningslinjer og informasjon.

Fra 27. april åpnes barneskolene (1.-4. kl.), SFO og VGS (yrkesfag VG2 og VG3). Universitet, høyskoler og fagskoler åpnes også delvis fra samme dato. Åpningen gjelder for studenter og ansatte som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er avhengig av utstyr på lærestedet.

Den begrensede åpningen medfører at noen bibliotek delvis skal gjenåpne for brukere. Det må derfor iverksettes tiltak slik at bibliotekarene får en sikker arbeidshverdag, og arbeidsoppgaver kan utføres uten risiko for smitte.

 

Retningslinjer
Det er myndighetene, ved Utdanningsdirektoratet i samarbeid med FHI, som er ansvarlig for de nasjonale retningslinjene. Vi vil understreke at BF ikke kan komme med egne anbefalinger på området. Det har vi verken kompetanse eller myndighet til. Vi kan bare framskaffe og videreformidle råd og anbefalinger fra kompetente myndigheter. En veileder for åpning av skolene er ventet 20. april.

 

Folkebibliotek
Regjeringen skriver i en pressemelding av 7. april at bibliotek holdes stengt.

«En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.»

BF forholder seg derfor til at de fysiske rommene fortsatt skal holdes stengt, og vi avventer klarsignal fra nasjonalt nivå når det gjelder gjenåpning av folkebibliotekene.

Når dette er klart, må det videre arbeidet gjøres i samråd med lokale helsemyndigheter. BF forventer at det kommer nasjonale retningslinjer for folkebibliotek på lik linje med andre bransjer i forbindelse med gjenåpning av samfunnet.

Det er viktig å understreke at folkebibliotekenes oppgaver og samfunnsansvar ikke opphører selv om det fysiske bibliotekrommet er stengt for publikum. Korona-situasjonen har stilt krav til nye og kreative måter å drive bibliotektjenester på. Noe mange bibliotek har løst på en meget god måte.

Oppdatering 27. april: Helsedirektoratet uttalte i en epost til BF 24. april at «alminnelig bibliotekdrift ikke må holde stengt etter covid-19-forskriften § 14 bokstav c.» – se svar fra helsedirektoratet om gjenåpning av folkebibliotekene.

Råd og informasjon – håndtering av materiale
BF sentralt har den siste tiden arbeidet med å skaffe kvalitetssikret informasjon i forbindelse med spørsmål om gjenåpning. Følgende informasjon og råd er innhentet fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med håndtering og smitteoverføring via materiale:

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at SARS-CoV-2 slynges ut ved hosting/nysing i en avstand på 1-2 meter fra der den syke oppholder seg. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan gi indirekte kontaktsmitte. Faren for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte avhenger igjen av en rekke forhold; smittedose må inneholde tilstrekkelig mengde med virus og den som berører den forurensede flaten må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid.  

Studier har vist at SARS-CoV-2 kan overleve på ulike typer flater fra timer til opptil dager; kobberflater (timer), papp (24 t), plast, rustfritt stål (2-3 dager), men funnene om overlevelse på flater er koblet til SARS-CoV-1 og ikke SARS-CoV-2 og er gjort i eksperimentelle studier. Det vil si at resultatene ikke nødvendigvis er overførbare til andre situasjoner. Det er videre kjent at SARS-CoV-2 er mer ømfintlig for høye temperaturer enn lave, at luftfuktighet kan spille inn på overlevelse og ikke minst tilstedeværelse av ulikt biologisk materiale (blod/kroppsvæsker/luftveissekret).

Den indirekte smitten av SARS-CoV-2 fra bøker vurderes som svært begrenset.

Hvilke rutiner har bibliotekene for håndtering av bøker generelt? Har dere eksempelvis rutiner for rengjøring av bøker hvor dere mistenker smitte uavhengig av Covid-19? Om dere har utarbeidet slike rutiner, bør disse følges. Det å iverksette spesielle tiltak som å sette bøkene i karantene eller rengjøre bøkene på grunn av Covid-19 skulle ikke være nødvendig.  

Ansatte bør ha gode rutiner for håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) ved all kontakt med bøker.

Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er også et viktig tiltak. Dere kan finne informasjon om dette her.

 

Arbeidsmiljøloven er fortsatt gjeldende!
I tillegg til rådene fra FHI må det enkelte bibliotek innrette seg etter lokale helsemyndigheters (f.eks. kommuneleges) avgjørelser. Det er også viktig å huske at arbeidsmiljølovens bestemmelser for å «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, [og] som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» fortsatt gjelder. Dette er det arbeidsgivers plikt å sørge for. Verneombud og evt. arbeidsmiljøutvalg spiller også en viktig rolle i denne sammenheng.

 

Ta kontakt med sekretariatet ved behov!