– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn

Likelønn var tema på en høring i Stortingets Familie- og kulturkomité i dag. Unio-nestleder Kjetil Rekdal var klar på at vi trenger hjelp fra regjering og storting for å få slutt på at yrker i kvinnedominert sektor er lavere betalt enn i mannsdominert sektor.

Det var representanter fra SV som har kommet med tre forslag de ba blant annet Unio svare opp.

Unio leverte et et skriftlig notat til komiteens medlemmer, og Rekdal belønnet SV for at de tar tak i problemet.

– For Unios medlemmer ligger ulikelønna mellom tariffområder og ikke i dem. Unio stiller seg bak frontfagmodellen, men den trenger en modernisering der målet er å i sterkere grad tilgodese den kvinnedominerte sektor, der vi påpeker at også menn taper. I stor grad dreier dette seg om utdanningsgruppene i offentlig sektor, sa Rekdal.

Kvinner tjener 87 prosent av det menn gjør. Men brutt ned på utdanningsnivå, er det store forskjeller. Heltidsansatte kvinner med inntil 4 års høyere utdanning tjente ifølge rapporten fra Teknisk beregningsutvalg  i 2017 79,3 prosent av menn med samme utdanning.

Kvinner med mer enn 4 års høyere utdanning tjener 81,2 prosent sammenlignet med menn med tilsvarende utdanning.

– Vi vet gjennom lang erfaring at vanlige markedsmekanismer ikke fungerer for velferdsyrkene i det offentlige arbeidsmarkedet. Selv ikke der behovet er stort, settes lønningene opp for å sikre rekruttering. Når det er stor etterspørsel etter yrkesgrupper som for eksempel sykepleiere og barnehagelærere, benyttes ikke lønn som virkemiddel i tilstrekkelig grad, i konkurranse om arbeidskraften, sa Rekdal.

Unio støtter initiativet fra forslagsstillerne til et partssamarbeid om likelønn. Myndighetene og arbeidslivets parter må bli enige om en opptrappingsplan med sikte på å fjerne verdsettingsdiskrimineringen mellom kvinne- og mannsdominerte yrkesgrupper.

– Unio mener at det er essensielt at partssamarbeidet får i mandat å se på tiltak på kort og lang sikt. En likelønnspott kan ha betydning, men langsiktige planer og tiltak må til for å faktisk å endre arbeidsmarkedet, understreket Unios nestleder.