Foreslår nasjonale krav til skolebibliotek

Et offentlig utvalg ledet av Ragnhild Lied leverte i desember sin utredning, NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Utvalget foreslår omfattende endringer innen norsk videregående skole. Målet er at flere skal oppleve motivasjon og mestring – og at flere enn i dag skal fullføre utdanningen, og være bedre kvalifisert for arbeidsliv og videre studier.

Blant annet mener utvalget det er avgjørende at skolene har en kompetanse, som dekker bredden i oppgavene som skal utførese. De foreslår derfor å vurdere om det er behov for å stille bestemte kompetansekrav knyttet til ulike funksjoner på skolene.

– Vi er enige med utvalget i at det er avgjørende at skolene har riktig og oppdatert kompetanse, og vi mener det er behov for å stille kompetansekrav også til funksjoner som har oppgaver med pedagogisk innhold, som skolebibliotekarer, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Bør sees i sammenheng med opplæringsloven
1. juli gikk fristen for å sende inn høringssvar ut. For at skolebibliotekarens kompetanse og skolebibliotekets funksjon i skolen skal sikres, må skolebiblioteket og dets pedagogiske rolle lovfestes, understreker Bibliotekarforbundet i sitt svar.

– Å forankre disse rollene vil være med på å sikre kvaliteten på opplæringen. Derfor mener vi også at det er viktig å se dette i sammenheng med den nye opplæringsloven, sier forbundsleder Angell Bergli.

Også forslaget til ny opplæringslov hadde høringsfrist 1. juli. Bibliotekarforbundet har sendt inn et eget høringssvar om lovforslaget. Her skriver forbundet at vi ikke kan støtte forslaget fordi det risikerer å svekke skolebibliotektilbudet.

Bibliotekarforbundet foreslår følgende fire tiltak i sitt høringssvar:

• Skolebiblioteket skal være en del av planverket til fylkeskommunen og en del av skolens statistikkgrunnlag.

• Skolebibliotekaren må være fagutdannet og regnes som en del av skolens pedagogiske funksjoner.

• Skolebibliotekarene må omfattes av kompetansehevingen som fylkeskommunen i dag har et eksplisitt ansvar for.

• Skolebibliotek må lovfestes i opplæringsloven som et spesialbibliotek med den hensikt å understøtte den pedagogiske virksomheten