Fokus på biblioteksjefenes ansvarsområde

Fire foreninger på bibliotekområdet har gått sammen om en plakat med anbefalinger for «biblioteksjefenes ansvarsområde». De opplever et stigende antall saker som handler om endringer av biblioteksjefers ansvarsområde og handlingsrom.

Norsk bibliotekforening, Fagforbundet, Delta og Bibliotekarforbundet har sett seg lei på at et økende antall biblioteksjefer opplever seg vingeklippet på ulike måter av nærmeste leder eller av andre i kommunens administrasjon.

– Andre opplever at de blir tillagt andre fag- eller ansvarsområder som en utvidelse av biblioteksjefstillingen. Områder som i utgangspunktet ikke defineres som bibliotekfaglige kjerneoppgaver. Vi ser med bekymring på denne utviklingen og ønsker med disse anbefalingene å bidra til en klargjøring av biblioteksjefenes myndighetsområde og handlingsrom, uttaler de fire foreningene som bakgrunn for punktlisten med anbefalinger som de står samlet bak.

Utgangspunkt for anbefalingene er lov, forskrift og prop. 135 L (2012–2013) om endringer i lov om folkebibliotek. De påpeker at proposisjonen er det viktigste dokumentet i forarbeidene til loven, og at den setter viktige rammer for biblioteksjefens myndighetsområde:

Behovet for fagkompetente biblioteksjefer har vært og er fortsatt vurdert som viktig og grunnleggende for at folkebibliotekene skal kunne utvikles og være aktuelle også i fremtiden. Biblioteksjefens oppgave er å legge til rette for en mest mulig samordnet og helhetlig bibliotektjeneste. Biblioteksjefens ansvarsområder spenner mellom kjerneområder som informasjonssøking og kunnskapsorganisering, aktuell formidling med brukerfokus, administrative oppgaver og planlegging av teknologisk strategi sett i sammenheng med utvikling av innovative bibliotektjenester. I tillegg skal en biblioteksjef kunne sette folkebibliotekets rolle inn i en større sammenheng som samfunnsaktør, der biblioteket ofte inngår som en del av kommunalt og regionalt planverk. Kravet om fagutdanning skal også bidra til effektiv ressursutnytting og sikre lokale basisfunksjoner i et nasjonalt nettverk (Prop. 135 L (2012–2013) Endringer i lov om folkebibliotek).

Les mer: