Vil jeg motta streikebidrag?

Arbeidsgiver stopper lønnsutbetalingen til de som er tatt ut i streik. Vanligvis fatter forbundet vedtak om streikebidrag som skal dekke tapt netto arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid forbundsstyret som til syvende og sist avgjør dette.

BF utbetaler streikebidrag som dekker tap av arbeidsinntekt. 2136954235_92d60c2bea_oNærmere informasjon om streikebidraget sendes ut til de som blir tatt ut i streik.

Hva skjer hvis jeg er sykemeldt i forbindelse med streiken?
Blir du som arbeidstaker sykmeldt av lege før arbeidsstans, ytes sykepenger fra folketrygden.

Arbeidsuførhet som inntrer etter at streik er iverksatt, gir ikke rett til sykepenger så lenge arbeidsstansen varer. Retten til sykepenger gjeninntrer fra den dagen streiken avlyses, dersom du fortsatt er sykemeldt. Arbeidstakere som ikke får utbetalt sykepenger fra folketrygden, vil få utbetalt streikebidrag.

Hva skjer hvis jeg skal ha ferie under streiken?
Streikende har krav på å få avvikle ferie som er fastsatt før streiken ble
varslet. Opptjent feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.