Tipsliste til lokale forhandlinger

Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i gode forberedelser. Her er en tipsliste som er lagt ut til bruk for alle som skal forhandle lokalt, og den er derfor holdt på et generelt nivå.

De lokale forhandlingene er viktige for å sikre en god lønnsutvikling. I særlig grad gjelder dette for medlemmer i KS-sektorens kapittel 3 og 5, da disse kun får sin lønn fastsatt lokalt. Det er fylkeslagene og de lokale tillitsvalgte som har ansvaret for å føre lokale forhandlinger om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. I situasjoner der dette av ulike grunner ikke lar seg gjøre, bistår Bibliotekarforbundets sekretariat.

Lokale forhandlinger foregår som regel i etterkant av de sentrale forhandlingene. I Oslo kommune, Staten og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale forhandlinger med utgangspunkt i en sentralt avsatt pott. I KS-sektorens kapittel 3 og 5 gjennomføres lokale lønnsforhandlinger hvert år. Utgangspunktet her er virksomhetens økonomi og den enkelte arbeidstakers oppnådde resultater, innsats og ansvar.

Husk at tillit, et godt forhandlingsklima og gode forhandlingsløsninger skapes  gjennom samarbeid over tid. Det er alltid en fordel å bevare en god tone gjennom forhandlingene. Gode forberedelser gjør forhandlerjobben enklere og bedrer sjansene for et godt resultat.

 

Før forhandlingene

Innsamling av data

 • Gjør dere kjent med resultatet av de siste sentrale forhandlingene innen deres tariffområde.
 • Be om tallmateriale fra arbeidsgiver som viser total lønnsmasse, antall ansatte, samt lønnsutvikling og lønnsnivå, fordelt på kjønn og stillingskoder.
 • Utarbeid oversikt over lønnsutvikling for egne medlemmer. Husk medlemmer i lønnet permisjon.
 • Få medlemmene til å skrive krav. Informer om kravfrister og hvilke krav medlemmene eventuelt bør vektlegge. Oppfordre medlemme til dialog med leder om sitt krav.

 

Drøftingsmøter

 • Møtet bør holdes så tidlig som mulig i prosessen. Arbeidsgiver har ansvar for innkalling.
 • Benytt anledningen til å diskutere lokale kriterier. Presenter hva dere vil legge vekt på under forhandlingene.
 • Husk at tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.
 • Klargjør hva som skjer ved et eventuelt brudd. I KS-sektoren anbefaler BF lokal nemd som valg av tvisteløsningsmodell.
 • Referat skrives av arbeidsgiver.

 

Vurderinger

 • Legg opp en forhandlingsstrategi: Hvorfor vil du/dere forhandle? Hva ønsker du/dere å forhandle om?
 • Prioriter argumenter og legg opp til ulike forhandlingsfaser. Grupper argumenter etter føringer og kriterier.
 • Vurder kravene i forhold til taktikk, prinsipp og ønsker/realiteter. Hva er bruddgrunnlag?
 • Sammenlign lønnsutvikling for egne medlemmer med andre forbund lokalt. Finnes det skjevheter?

 

Utforming av krav

 • Undersøk om arbeidsgiver benytter et eget kravskjema.
 • Gjennomgå og systematiser kravene før de sendes til arbeidsgiver. Prioriter kravene for egen del og nedjuster urimelige krav. Konferer gjerne med sekretariatet.
 • Regn ut rammen for totalkrav.
 • Snakk med enkeltmedlemmer for mer argumentasjon eller tilleggsopplysninger.
 • Oversend kravene innen fastsatt frist.

 

Forhandlingsdelegasjonen

 • Avklar hvem som skal forhandle og hvem skal være bisitter(e). Som regel vil delegasjonen bestå av forhandler og en eller flere bisittere. BF anbefaler alltid å ha med bisitter. Bisittere har som oppgave å følge godt med, å observere og å være rådgiver for forhandleren når BF-delegasjonen tar særmøter underveis i forhandlingsløpet.
 • Lag avtale om bakvakt. En bakvakt er en støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyttes ved behov. Det kan være en erfaren forhandler, en fylkeslagsleder eller en i BFs sekretariat. Det er viktig å lage avtale om bakvakt på forhånd, for å være trygg på at bakvakten er tilgjengelig på det riktige tidspunktet.

Under forhandlingene

Gangen i forhandlingsmøtet

 • Åpning/presentasjon.
 • Innledning (praktiske forhold, gjennomgang av krav, basisargumentasjon, spørsmålsrunde).
 • Tilsvar (motpartens svar på presenterte krav). Tilbud 1.
 • Presentasjon av kravene igjen, ytterligere argumentasjon, spissing av kravene.
 • Arbeidsgivers tilbud 2.
 • Ny runde med kravene, evt. spissing
 • Arbeidsgivers tilbud 3.
 • Eventuelt flere runder.

 

Særmøter

I KS-sektoren og Oslo kommune betyr særmøte som regel at BFs forhandlingsdelegasjon skal ha et eget delegasjonsmøte uten arbeidsgivers representanter tilstede for å diskutere videre strategi for forhandlingene. For forhandlere som ikke har med seg en eller flere bisittere, kan det være aktuelt å ringe til sin bakvakt for å diskutere med denne. I statlig sektor betyr særmøte som regel at BFs forhandlingsdelegasjon skal ha møte med arbeidsgivers representant alene, uten andre arbeidstakerorganisasjoner tilstede.

 • Husk at interne diskusjoner ikke skal holdes i plenum. Særmøter bør vurderes før viktige beslutninger tas.
 • Ring bakvakten dersom du/dere føler behov for det.

 

Vurder strategien:

 • Hvilke alternativer har vi?
 • Hva vinner/taper vi på «å stå på kravene»?
 • Hvordan passer resultatet inn i vår langsiktige strategi?
 • Vurder risikoen ved et eventuelt brudd. Gjør dere kjent med reglene for tvisteløsninger. Husk å kontakte BFs sekretariat dersom dere vurderer brudd.

 

Protokoll

 • Protokoll fra forhandlingene settes opp av arbeidsgiver.
 • Sørg for å få med informasjon om tid og sted for forhandlingene og hvem som er til stede. Vær nøye med formuleringene slik at senere tvister rundt fortolkning unngås. Husk at begge parter har rett til å få med sine synspunkter i protokollen.
 • Sjekk særlig virkningsdato, stillingskoder og ny lønn.
 • Sørg for å få underskrift fra begge parter.

 

Etter forhandlingene

Vurderinger

 • Kartlegg resultatet. Det er viktig å ha klart for seg hvilke utfordringer som gjenstår å ta tak i til neste oppgjør.
 • Hvordan fungerte forberedelsene?
 • Gikk forhandlingene etter planen?
 • Hva kan/bør endres ved nye forhandlinger?

 

Informasjon om resultatet

Det er arbeidsgivers ansvar å informere om resultatet. Husk å send protokollen til BFs sekretariat  når forhandlingsresultatet foreligger.