Skal tillitsvalgte involveres i ny vaktplan ved et folkebibliotek?

Tillitsvalgte skal involveres i prosessen når det utarbeides ny vaktplan ved et folkebibliotek, og også når det er behov for å endre en allerede eksisterende plan. Dette følger av lov- og avtaleverk.

Arbeidsmiljøloven (Aml) § 10-3 lyder: «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en plan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.» Dette innebærer at arbeidsgiver har plikt til å drøfte arbeidsplanen med tillitsvalgt.

Arbeidsplanen skal drøftes så tidlig som mulig, og senest to uker før iverksettelse, dette også ifølge Aml § 10-3.

Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder også bestemmelser om vaktordninger. I HTA kap 1, § 4.3 står det: «Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes, jf. Aml § 10-3»

Det er ikke frivillig for arbeidsgiver hvorvidt tillitsvalgte skal involveres eller ikke i forbindelse med utarbeiding av ny vaktplan. Det følger av lov- og avtaleverk.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.