Tariffområde KS: Når kan jeg kreve særskilte forhandlinger?

I KS-området er det flere hjemler for å kreve særskilte forhandlinger avhengig av hvilket lønnskapittel stillingen er plassert i.

OSS-ikon-ForhandlingerKapittel 4
For bibliotekarer i kapittel 4 i KS-området inneholder Hovedtariffavtalen tre hjemler for særskilte forhandlinger.

Kap 4 punkt 4.2.2 hjemler anledningen til å føre særskilte forhandlinger når det er foretatt organisatoriske endringer av betydning, når stillingens ansvarsområde er endret eller når stillingsinnehaver har gjennomført kompetansehevende videreutdanning og stillingens ansvarsområde er endret som følge av dette. Ved uenighet mellom partene i 4.2.2 forhandlinger løses tvisten ved lokal nemd etter Hovedtavtalens del A § 6-2.

Kap 4 punkt 4.2.3 hjemler forhandlinger dersom det er spesielle problemer med å beholde eller rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. I tilfeller der dette er en aktuell problemstilling, kan de lokale parter bli enige om endret lønnsplassering for den enkelte arbeidstaker. Ved uenighet om lønnsplassering etter 4.2.3 forhandlinger er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Kap 4 punkt 4.2.4 hjemler forhandlinger for enkeltarbeidstakere som har gjennomført relevant etter- eller videreutdanning. Ved uenighet om lønnsplassering etter 4.2.4 forhandlinger er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Kapittel 5
For bibliotekarer i KS-sektorens kapittel 5 er særskilte forhandlinger hjemlet i Hovedtariffavtalen kap 5 punkt 5.2 Annen lønnsregulering. Særskilte forhandlinger etter 5.2  kan føres når det foreligger spesielle behov med henhold til å beholde og rekruttere arbeidstakere, eller ved skifte av stilling eller vesentlig endring av arbeidsoppgavene. Ved uenighet er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Kapittel 3
For bibliotekarer i KS sektorens kapittel 3 er det ingen hjemmel for særskilte forhandlinger, men partene kan ved behov oppta forhandlinger i tillegg til de årlige lønnsforhandlingene jf. Hovedtariffavtalen kap 3 punkt 3.4.4. Ved uenighet er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

 

Sist oppdatert: 12. juli 2018