Tariffområde KS: Hva skjer dersom det blir brudd i lokale forhandlinger?

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte BFs sekretariat for rådgivning. Sekretariatet følger opp alle BFs bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll. Bruddprotokollen inneholder arbeidsgivers siste tilbud og Bibliotekarforbundets siste krav.

Brudd i kap 5 og kap 3

Dersom det blir brudd i kapittel 5 eller kapittel 3 skal bruddsaken behandles i lokal nemd. Se Hovedtariffavtalens Kap 5, pkt. 5.1 og Hovedtariffavtalens Kap 3 pkt. 3.4.4 som henviser til Hovedavtalens del A § 6-2 Lokal nemd.

Det aller første partene må gjøre etter at bruddprotokoll er signert er å bli enige om den nøytrale oppmannen. Når denne er klar, vil han/hun sette dato for nemdsbehandling og frist for innsending av prosesskrift.

Før man kommer til behandling i nemda skal hver av partene levere et prosesskrift. Prosesskriftet inneholder en fremstilling av saken, herunder ofte litt om de innledende forhandlingsrunder, og særlig om bruddet og årsaken til at det ble brudd i de lokale forhandlingene. I prosesskriftet argumenterer partene for sitt syn.

I nemda møter en representant fra hver av partene, og en nøytral oppmann. Hver av partene får presentere sitt syn, og den nøytrale oppmannen avgir på bakgrunn av dette sin kjennelse som blir resultatet av ankebehandlingen.

Brudd i kapittel 4

Dersom det blir brudd i kapittel 4 gjelder ankebestemmelsen i Hovedtariffavtalens kap 4.2, punkt 4.2.1. Her fremgår det at anken først bringes til organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. Det innebærer at Bibliotekarforbundet sentralt møter KS sentralt for en gjennomgang av bruddgrunnlaget og diskusjon av saken. Gjennom denne behandlingen prøver partene å finne en løsning. Dersom dette ikke fører frem bringes saken inn for nemndsbehandling i sentralt ankeutvalg jf. Hovedavtalens del A § 6-3.

Dersom saken skal opp i sentralt ankeutvalg skriver hver av partene prosesskrift som må leveres innen fastsatt frist. Det sentrale ankeutvalget består av en representant for Bibliotekarforbundet, en representant for KS og en nøytral oppmann. Etter behandling avgjør ankeutvalget tvisten.

Sist oppdatert 16. juli 2018