Når kan det bli streik?

Vår ambisjon er å forhandle frem et godt resultat for våre medlemmer i alle sentrale forhandlinger. Men hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan vi ta ut medlemmene i streik.

Streik har alltid vært et av de viktigste kampmidlene til fagbevegelsen. 2136954235_92d60c2bea_oStreik er et lovlig kampmiddel, som er definert i arbeidstvistloven §1 f):

  • Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.

Hvilke typer streik har vi?
Den vanligste formen for streik oppstår når det ikke blir enighet om en ny tariffavtale.

På samme måte som vi kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si at du som arbeidstaker kan bli utestengt fra arbeidsplassen.

Brudd
Hvis BF bryter forhandlingene eller forkaster forhandlingsresultatet, må vi følge en rekke bestemmelser i arbeidstvistloven og hovedavtalene, som omhandler blant annet prosedyrer og frister med henhold til varsling av streiken. Dette ivaretas av forbundet sentralt.

Mekling og streik
Ved brudd vil Riksmeklingsmannen innkalle partene til mekling. Hvis ikke meklingen fører frem blir det streik.

Hvordan avsluttes streiken?
Streiken avsluttes enten ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.