Når er det lovlig å ansette midlertidig?

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Dette innebærerat arbeidsavtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene i arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at du som arbeidstaker i en del tilfeller kan ansettes for et bestemt tidsrom. Det er dette som kalles midlertidig ansettelse.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuHovedregelen om fast ansettelse er nedfelt i arbeidsmiljølovens  § 14-9 (1). For at det skal være lovlig å tilsette i midlertidig stilling må visse vilkår være oppfylt. De viktigste vilkårene er: Når arbeidets karakter tilsier det eller som vikar for andre personer jf. aml § 14-9 punktene a) og b). Etter endringen i Arbeidsmiljøloven sommeren 2015 er det kommet inn et nytt vilkår i § 14-9, bokstav f) for en periode på 12 måneder. Dette representerer en utvidelse på av adgangen til midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig tilsetting gjelder for alle med unntak av ansatte i staten. For ansatte i staten gjelder statsansatteloven på dette punktet.

Den nye statsansatteloven § 9 angir som hovedregel at det skal tilsettes i fast stilling, og lister opp unntak for når det er tillatt med midlertidig tilsetting.  Vilkårene er i noen grad sammenfallende med vilkår vi finner i arbeidsmiljøloven, som f.eks. når arbeidet er av midlertidig karakter eller som vikar for andre.

 

Se også: Hvordan bestride midlertidig ansettelse?

Sist oppdatert: 18. juli 2018