I kommunen jeg jobber snakkes det om nedbemanning. Hva innebærer dette?

Nedbemanning finner sted når ansatte har blitt overtallige som resultat av omorganisering eller ved driftsinnskrenkning/rasjonalisering. I offentlig sektor er det som oftest behov for innsparing som følge av trange budsjetter som er årsaken til nedbemanning.

Omstillinger og nedbemanningerNedbemanning er oppsigelse med grunnlag i virksomhetens forhold jf. aml § 15.2. I mange tilfeller blir ansatte likevel ikke sagt opp i nedbemanningsprosessen, men de får tilbud om annet arbeid i virksomheten eller tas ved naturlig avgang. Det følger av aml § 15.2 andre ledd at en oppsigelse som skyldes driftsinnskrenkning/rasjonalisering ikke er saklig dersom det finnes annet egnet arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren. Det foreligger med andre ord et lovkrav om å tilby annet egnet arbeid til arbeidstaker som vil bli sagt opp meg grunnlag i driftsinnskrenkning.

Nedbemanning som følge av behov for driftsinnskrenkning vil altså i utgangspunktet normalt bli vurdert som saklig grunnlag for oppsigelse. Men det er knyttet en rekke vilkår til dette, slik som for eksempel kravet om å tilby annet egnet arbeid når dette foreligger, som nevnt over. Andre vilkår er at det skal foretas en avveining av mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker jf. aml § 15.3, andre ledd, andre punktum.

Når det foreligger en situasjon med behov for driftsinnskrenkning/rasjonalisering er det viktig å bringe på det rene hvilket omfang nedbemanningen vil få. Er det mulig å nedbemanne uten å ta i bruk oppsigelse og omplassering som virkemiddel? Kan man for eksempel basere seg på naturlig avgang? Finnes det ledige stillinger i kommunen som muligens kan holdes vakante? Slike spørsmål må vurderes og være en del av grunnlaget for beslutning om nedbemanningens omfang. Dersom det skal sies opp minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager regnes dette som masseoppsigelse etter aml § 15.2 og det stilles særskilte krav til informasjon og drøftinger med tillitsvalgte.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med tillitsvalgt hvis det er snakk om nedbemanning på din arbeidsplass.

Les også: Hva kan BF hjelpe meg med hvis jeg blir sagt opp?

Sist oppdatert: 19. juli 2018