Kan sykefravær gi grunnlag for oppsigelse?

Oppsigelse på grunn av sykdom kan ikke skje i løpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Sykefravær kan imidlertid være oppsigelsesgrunn, hvis det dreier seg om langtids sykefravær eller hyppig fravær som samlet blir meget omfattende.

Vilkåret for en eventuell oppsigelse på grunn av langtidsfravær, er at verneperioden på 12 måneder er utløpt, og at det foretas en konkret saklighetsvurdering før arbeidsgiver tar en beslutning. Lovbestemmelsene for dette finner du i arbeidsmiljølovens § 15-8.

Permisjoner og sykemeldingerArbeidsgiveren din er forpliktet til å følge deg opp under sykefraværet. Oppfølgingen må minst omfatte dette:

  • Arbeidsgiver må i samarbeid med arbeidstaker utarbeide en oppfølgingsplan for tilbakeføring i arbeid. Dette skal gjøres så snart som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når du har vært borte fra arbeidet i fire uker. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 4-6 (3). Imidlertid er det ikke nødvendig å utarbeide en oppfølgingsplan hvis dette er åpenbart unødvendig, f.eks. hvis det er godtgjort at du kommer tilbake på jobb uken etter, eller motsatt hvis det er helt klart at du ikke kan komme tilbake på jobb.
  • Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte senest syv uker etter at sykefraværet startet, jf. aml § 4-6 (4). Dette gjelder også ved delvis sykefravær. Også her er det et unntak for de tilfeller der et slikt dialogmøte vil være åpenbart unødvendig.

Ved langvarig sykefravær kommer dialogmøte 2 i tillegg, dette er det NAV som skal innkalle til, men arbeidsgiver må også delta. Bestemmelsene om dette står i arbeidsmiljøloven § 4-6 og i folketrygdloven §§ 8-7a og 25-2.

I tilfelle det blir aktuelt å vurdere oppsigelse på grunn av omfattende sykefravær (ut over verneperioden på 12 måneder) vil det være avgjørende om arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte underveis.

Beregning av langtidssykefravær
I de tilfellene hvor du som arbeidstaker i løpet av en periode på 12 måneders sykefravær er «innom» på jobb kun en kort periode, for så igjen å bli sykmeldt, oppstår spørsmålet om hvordan verneperioden skal beregnes. Fraværet kan her ses samlet dersom det er samme sykefraværsgrunn (f. eks. rygglidelse), og avbruddet er kortvarig. Med kortvarig menes få dager eller uker, ikke en måned eller mer.

Dersom du har vært syk i mer enn ett år, gjelder vanlige regler om saklig grunn til oppsigelse. Sykdom kan da under særlige forutsetninger være en saklig grunn til oppsigelse. Arbeidsgiveren din må i så fall dokumentere at tilrettelegging, omplassering og annet har vært vurdert. I de tilfeller hvor det er uavklart om arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid, må arbeidsgiver begrunne en eventuell oppsigelse med at dette er nødvendig for virksomhetens forsvarlige drift.

Skulle du komme i den situasjonen at du får varsel om oppsigelse etter sykdom, bør du kontakte oss for å få undersøkt om oppsigelsen er gyldig og at arbeidsgiver har fulgt prosedyrene som arbeidsmiljøloven krever. Ved uenighet om hvorvidt en oppsigelse er saklig begrunnet, kan vi også søke juridisk bistand.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.