Kan jeg sykemelde meg som tilkallingsvikar?

Som tilkallingsvikar stepper du inn på kort varsel i tilfeller der en fast arbeidstaker for eksempel har blitt syk. Som tilkallingsvikar har du likevel rett på sykelønn, forutsatt at visse vilkår er oppfylt (opptjeningstid, meldeplikt og dokumentasjonsplikt).

Permisjoner og sykemeldingerOpptjeningstid
For å ha rett til sykepenger må du ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker. Dette følger av folketrygdloven (ftrl) § 8-18 første ledd. Dersom det har gått mindre enn 14 dager siden forrige arbeidsforhold, regnes arbeidsforholdet for å bestå, selv om det er snakk om enkeltstående vakter.

Meldeplikt
Meldeplikten etter ftrl § 8-18, tredje ledd må overholdes. Dette innebærer at arbeidstaker må varsle arbeidsgiver om sykdomsforfall. I loven heter det: «Sykepenger fra arbeidsgiveren ytes tidligst fra og med den dag arbeidstakeren har gitt melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig for arbeidstakeren å gi slik melding. Plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring.»

Dokumentasjonsplikt
Dokumentasjonsplikten følger av ftrl § 8-7 første ledd. Normalt må en tilkallingsvakt dokumentere fraværet med legeerklæring, fordi tilkallingsvakter sjelden oppfyller kravet til to måneders ansettelse uten avbrudd på mer enn fjorten dager, slik reglene for egenmelding etter ftrl § 8-24 krever.

Når disse vilkårene er oppfylt, har du som tilkallingsvikar rett på sykepenger for allerede avtalte vakter.

Som tilkallingsvikar kan du også ha rett på sykepenger for ikke avtalte vakter dersom du har vært regelmessig tilkalt i minst 3 måneder og det er overveiende sannsynlig at du ville blitt tilkalt dersom du ikke var blitt syk.

Sykelønn for tilkallingsvikarer
For timelønnede med skiftende arbeidsperioder beregnes sykepengene som daglønn. Siden inntekten for tilkallingsvakter er variabel, skal arbeidsgiver legge en lengre tidsperiode til grunn for beregningen enn hovedregelen på 4 uker (for eksempel 3 måneder).

Dersom du som arbeidstaker i løpet av de siste 3 måneder har hatt en inntekt på kr 13.000 og arbeidet tilsammen 17 dager i perioden, vil dagsatsen dermed utgjøre kr 764,71. Dagsatsen vil være uavhengig av eventuelt avtalte timer den enkelte dagen du skulle ha arbeidet, og vil dermed kunne gi både over- og underkompensasjon.

Sist oppdatert: 16. juli 2018.