Risikerer jeg å måtte jobbe et annet sted i kommunen ved omorganiseringer?

Som arbeidstaker kan du måtte finne deg i å bli omplassert, men det forutsetter at arbeidsgiver har saklig grunn.

Omstillinger og nedbemanningerOmplassering innenfor styringsretten
Grunnleggende i alle arbeidsforhold er arbeidsgivers styringsrett, som gir arbeidsgiveren rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Men denne styringsretten begrenses av en rekke faktorer, herunder lov, tariffavtale og individuell arbeidsavtale som gjelder for det enkelte arbeidsforhold.

Dersom arbeidsgiveren din foretar en omdisponering eller omorganisering som ligger utenfor styringsrettens grenser, vil dette bli betraktet som en endringsoppsigelse. Følgelig må det foreligge saklig grunn for omdisponeringen/omorganiseringen, i tillegg til at de spesielle saksbehandlingsreglene for oppsigelser må være fulgt.

I de tilfeller hvor omorganisering og omdisponering foretas med hjemmel i styringsretten, er det ikke nødvendig å se hen til oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven, da en slik beslutning vil regnes som et ledd i arbeidsgivers normale drift av virksomheten. Arbeidsavtalen kan i seg selv inneholde et rettslig grunnlag for arbeidsgivers omdisponeringer og omorganiseringer, i tillegg til at arbeidsgiver og arbeidstaker frivillig kan inngå avtale om slik endring.

Omplassering av overtallige
Dersom det foreligger en situasjon der rasjonalisering/driftsinnskrenkning er nødvendig vil dette gi grunnlag for nedbemanning. En nedbemanning er oppsigelse etter aml § 15-7 Oppsigelse med grunnlag i virksomhetens forhold. Dersom dette er situasjonen på din arbeidsplass skal det ha vært igangsatt en prosess med drøftinger av utvelgelseskriterier og utvelgelseskretser.

Såfremt prosessen har vært forsvarlig og saklig, og at arbeidsgivers beslutning om at du er overtallig er fattet på informert og saklig grunnlag er du regnet som overtallig. Det er da arbeidsgivers plikt å tilby deg annet egnet arbeid i virksomheten dersom dette finnes, det følger av aml § 15-7 andre ledd, første punktum. Det å takke ja til annet egnet arbeid er i slike situasjoner et alternativ til oppsigelse.

I slike situasjoner anbefaler vi å ta kontakt med Bibliotekarforbundets sekretariat.

Les også: Hva avgjør hvem som skal sies opp i en nedbemanningssituasjon?

Sist oppdatert: 19. juli 2018