Hvordan kan BF hjelpe meg hvis jeg blir sagt opp?

Før du blir sagt opp, skal du få et varsel fra arbeidsgiver og et tilbud om et drøftingsmøte. Du bør kontakte tillitsvalgte straks du får et slikt varsel eller innkalling til drøftingsmøte. BF kan blant annet hjelpe deg med råd om hva du bør gjøre, og en vurdering av om oppsigelsen er gitt på riktig grunnlag.

Omstillinger og nedbemanningerTa kontakt med din tillitsvalgte dersom du frykter for å bli oppsagt. Ofte vil tillitsvalgte ønske bistand fra fylkeslaget eller Bibliotekarforbundets sekretariat i slike sammenhenger. For bibliotekarer som er alene på sin arbeidsplass er det særlig viktig å ta kontakt med fylkeslaget eller BFs sekretariat.

Sekretariatet kan blant annet hjelpe deg med råd om hva du bør gjøre, og en vurdering av om oppsigelsen er gitt på riktig grunnlag. Sekretariatet engasjerer også jurister dersom det er nødvendig.

Hvis du mottar en oppsigelse, skal denne inneholde opplysninger om dine rettigheter, herunder rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål for å få kjent oppsigelsen ugyldig og/eller kreve erstatning. Du må forholde deg til de fristene som er opplyst i brevet. Du må snarest, og i god tid før forhandlingsfristen går ut, ta kontakt med din tillitsvalgte eller BFs sekretariat. Vi gir også bistand til drøftingsmøte.

Les også: Skal det avholdes drøftingsmøte i en nedbemanningssituasjon?

Søksmål
Dersom forhandlingene ikke fører til enighet mellom deg og din arbeidsgiver, kan du reise søksmål mot arbeidsgiver. BF-sekretariatet vil i løpet av søksmålsfristen, som er opplyst i oppsigelsesbrevet, ta stilling til om vi skal anbefale deg å få oppsigelsen prøvd for en domstol. Dersom vi anbefaler et søksmål, vil du kunne få gratis advokathjelp fra BF.

Det er viktig at du kontakter BF med en gang du får beskjed om at du kan komme til å bli oppsagt. Dette gjelder også dersom du har opptrådt klanderverdig, og oppsigelsen skyldes forhold rundt dette. Husk at tillitsvalgte og ansatte i BFs sekretariat har taushetsplikt i slike sammenhenger.

Sist oppdatert: 19. juli 2018