Hvordan går jeg frem for å bestride en midlertidig ansettelse?

Det vil i all hovedsak være to grunnlag man kan bestride en midlertidig ansettelse på: 1) Fordi arbeidsforholdet ikke oppfyller lovens vilkår for midlertidighet og dermed må anses som fast, eller 2) Fordi det midlertidige arbeidsforholdet har vart så lenge at stillingsinnehaver kommer inn under det sterke stillingsvernet.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuHovedregelen om fast ansettelse er nedfelt i arbeidsmiljølovens  § 14-9 (1). For at det skal være lovlig å tilsette i midlertidig stilling må visse vilkår være oppfylt. De viktigste vilkårene er: Når arbeidets karakter tilsier det eller som vikar for andre personer jf. aml § 14-9 punktene a) og b). Etter endringen i Arbeidsmiljøloven sommeren 2015 er det kommet inn et nytt vilkår i § 14-9, bokstav f) for en periode på 12 måneder. Dette representerer en utvidelse på av adgangen til midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig tilsetting gjelder for alle med unntak av ansatte i staten. For ansatte i staten gjelder statsansatteloven på dette punktet.

Den nye statsansatteloven § 9 angir som hovedregel at det skal tilsettes i fast stilling, og lister opp unntak for når det er tillatt med midlertidig tilsetting.  Vilkårene er sammenfallende med vilkår vi finner i arbeidsmiljøloven, som f.eks. når arbeidet er av midlertidig karakter eller som vikar for andre.

Fireårsregelen, i noen tilfeller treårsregelen
Hvis du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, har du krav på fast ansettelse. Dette følger av aml § 14-9 (6).  Etter siste revisjon av arbeidsmiljøloven er det tilstrekkelig å ha vært sammenhengende midlertidig ansatt i tre år dersom midlertidigheten er begrunnet i § 14-9 b) vikariat eller f) for en periode på inntil 12 mnd.

Også ansatte i statlig virksomhet kommer inn under det ordinære stillingsvernet etter tre år med midlertidig tilsetting, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Hva er sammenhengende?

Selv om du har mindre avbrudd mellom flere midlertidige ansettelsesforhold i samme virksomhet, vil dette fortsatt kunne tolkes som sammenhengende. Dette beror på en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddene, f.eks ferie eller sykdom.

Dersom det er klart at oppholdet mellom to ansettelser kun er iverksatt for å skape et avbrudd av hensyn til fireårsregelen, kan det bli å anse som en omgåelse av bestemmelsen av domstolene, og dermed ikke ansett som et avbrudd.

Hvordan går jeg frem?

Dersom du er ansatt i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, eller vært sammenhengende midlertidig ansatt over en viss tid, vil du kunne ha krav på fast ansettelse. Du må da fremsette krav om dette overfor arbeidsgiver. Ta kontakt med Bibliotekarforbundet for bistand.

 

Sist oppdatert: 18. juli 2018