Hvor mye overtid er tillatt?

Hovedregelen om overtid er at arbeid utover den avtalte arbeidstiden bare er tillatt når «det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov». Det kan for eksempel være forbigående/kortvarig sykefravær eller annet forfall blant arbeidsstokken.

ArbeidstidDette innebærer at det er i strid med loven å basere driften av en virksomhet på planlagt bruk av overtid. Dersom dette foregår er det egentlig et uttrykk for at bemanningen er for lav, og det bør foretas ansettelser.

Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid, jf. definisjonen i arbeidsmiljølovens § 10-6 (2)

Les også: Hva er alminnelig arbeidstid?

Alminnelig arbeidstid er i AML definert som 40 timer pr uke, daglig arbeidstid 9 timer. Men i tariffavtalene er det 37.5 time som er alminnerlig arbeidstid pr uke og 7,5 timer pr. dag. I kommunal eller statlig sektor vil derfor overtidskompensasjon gjøres gjeldene etter 7, 5 time, ikke etter 9 timer som vil gjelde for virksomheter som følger arbeidsmiljøloven.

Det er viktig å avgrense overtid mot fleksitid. Arbeidstakere som har avtale om fleksitid kan på eget initiativ opparbeide plusstid for senere avspasering. Denne opparbeidingen av plusstid er ikke å regne som overtid.

Overtid må avgrenses mot begrepet merarbeid. Når en deltidsansatt jobber mer enn det opprinnelig ansatte timeantallet, teller dette ikke som overtid før det strekker seg utover normalarbeidsdagens lengde på arbeidsstedet. Så lenge vedkommende holder seg innenfor grensene for alminnelig arbeidstid i fulltidsstilling, er det å regne som merarbeid, men ikke som overtid.

Forskjellige begrensninger på overtid
Overtidsarbeid er definert som arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, og det er i loven gitt regler for hvor mye overtid som er tillatt. Overtidsarbeid er etter loven begrenset til ti timer per syv dager, maksimalt 25 timer i fire sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode på 52 uker (jf. arbeidsmiljølovens 10-6 (4)) . I tariffbundne virksomheter kan det imidlertid avtales overtidsarbeid med utvidede grenser, med henholdsvis 20, 50 og 300 timer (jf. aml § 10-6 (5)).

Arbeidstilsynet kan etter søknad samtykke til overtidsarbeid i særlige tilfeller med 25 timer per syv dager og 200 timer over en periode på 26 uker jf. aml § 10-6 (6).

Det er viktig å være klar over at overtid utover hva som er angitt i aml § 10-6 (4) kun kan pålegges arbeidstaker som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det (aml  §10-6 (7)).

Sist oppdatert: 19. juli 2018.