Hvilke regler for kompensasjon gjelder ved forskjøvet arbeidstid?

Forskyving av arbeidstiden innebærer at man flytter på de timene man ordinært skal jobbe en bestemt dag. Tariffavtalen din fastsetter hvilken kompensasjon du skal ha for de ulempene du påføres ved å si ja til å forskyve arbeidstiden. Kompensasjonens størrelse er avhengig av hvor lang tid i forkant varselet er gitt. Bestemmelsene om forskjøvet arbeidstid omfatter både heltids- og deltidsansatte. Bruk av forskjøvet arbeidstid skal avtales mellom partene lokalt.

Arbeidstid

Tillegg for forskjøvet arbeidstid er ikke overtidsgodtgjøring, men prosentvis tillegg til ordinær timelønn. Det betales et tillegg på 50 prosent av timelønnen for den tiden som faller utenfor den avtalte arbeidstiden.

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minimum tre dager i forveien, men aldri mindre enn en dag i forkant. Dersom varsel gis etter kl. 12 dagen før forskyvningen, skal det godtgjøres som for overtid.

Pålegges man forskjøvet arbeidstid samme dag, etter alminnelig arbeidstid, så er det overtid.

Godtgjøring i KS-sektoren
Dersom du tilhører KS-sektoren kan du lese hovedtariffavtalen i KS, kapittel 1 § 6.8, her fremgår at det betales 50 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien, og ordningen forutsetter lokal enighet mellom partene. Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag.

Godtgjøring i Staten
For den del av den forskjøvede arbeidstiden som faller 1 time eller mer utenom vedkommendes alminnelige arbeidstid, betales det i Staten et tillegg tilsvarende overtidstillegget (50%) for den del av den forskjøvede tid som faller før kl. 20.00. Det gis et tillegg tilsvarende forhøyet overtidstillegg (100%) for den del av den forskjøvede tid som faller mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 samt på lørdager, søn- og helgedager, ifølge § 7 nr. 6 i hovedtariffavtalen i Staten (kap. 3). Ordningen forutsetter lokal enighet mellom partene, og det må foreligge minimum et døgns varsel.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.