Hvilke forpliktelser har jeg overfor arbeidsgiver når jeg er sykemeldt?

Som arbeidstaker er du pålagt medvirkningsplikt ved egen sykdom. Arbeidsgiver har ansvar for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, men den enkelte arbeidstaker har både medvirkningsplikt og informasjonsplikt. Dette følger av bestemmelser i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.

Permisjoner og sykemeldingerI arbeidsmiljølovens § 4-6 (3) går det frem at det skal utarbeides en oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i 4 uker. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for utarbeidelsen av oppfølgingsplan, men arbeidstaker må medvirke. Senest innen sju uker med helt eller delvis fravær skal det avholdes dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. Dette fremgår av aml § 4-6 (4).

Du har plikt til å medvirke i arbeidet med å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanen.

Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Du har ingen plikt til å gi arbeidsgiver medisinske eller andre private opplysninger. Arbeidsgiver skal på sin side organisere arbeidet og legge til rette, slik at du kan være i jobb og være like frisk når du går hjem fra arbeidet som da du kom.

Folketrygdloven § 8-8 pålegger arbeidstakere plikten til å gi opplysninger om egen funksjonsevne og medvirke til at hensiktsmessige tilretteleggings- og utprøvningstiltak blir gjennomført. Manglende medvirkning fra arbeidstakers side kan medføre bortfall av rett til sykepenger.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.