Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Det er arbeidsgiveren din som fastsetter når ferien skal tas ut, innenfor de rammene loven setter for plassering av ferien. Det er med andre ord ikke slik at du som arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, men du har imidlertid krav på å få lagt 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september.

OSS-ikon FerieArbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg i god tid før den skal avvikles. Hvis dere ikke blir enige, er det altså arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Les også: Hvor lang tid i forveien må ferien fastsettes?

Hvis du har fått beskjed om når du får ferie, kan arbeidsgiver endre dette hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger (jamfør ferielovens § 6). En slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. I slike tilfeller må arbeidsgiver drøfte saken med deg på forhånd. Du kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien, men du er pliktig til å gi opplysninger om dette når arbeidsgiver drøfter endringen med deg. Merutgifter som du ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, som har rett til ytterligere 6 virkedager (en uke) ekstra ferie, kan selv bestemme når ekstraferien skal tas ut, men arbeidsgiver må varsles minst 14 dager før.

Les også: Hvilke ekstra rettigheter gjelder for arbeidstakere over 60 år?

Sist oppdatert: 18. juli 2018.