Hva mener BF at en utlysningstekst bør inneholde?

I utgangspunktet står arbeidsgivere fritt til å skrive det de ønsker i en stillingsannonse. Det er likevel visse forhold arbeidsgiver ikke har lov til å ta med, og noen premisser BF anbefaler å få presisert i bibliotekarstillinger.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervju

Ansettelser

Arbeidsgivere kan altså i all hovedsak utforme jobbannonsen slik de selv ønsker. Samtidig er det noen begrensninger på hva slags opplysninger arbeidsgiver kan avkreve arbeidstaker, ifølge arbeidsmiljøloven § 13-2 og likestillings- og diskrimineringsloven § 30 . Dette gjelder f.eks. hvordan man stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om arbeidssøker er medlem av en arbeidstakerorganisasjon som BF.

Begrensninger i loven
Annonsetekster som antyder en forskjellsbehandling på grunn av kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne eller alder er forbudt.

Utover dette kan loven riktignok gi arbeidsgiver lov til å forskjellsbehandle i enkelte tilfeller, dersom det forligger saklige grunner til dette.

Bibliotekarstillinger
For bibliotekarstillinger er det ikke vanlig eller påkrevd med absolutte krav til godkjent bibliotekarutdanning. For biblioteksjefstillinger stiller det seg derimot annerledes.

Les mer: Hva sier loven om krav til biblioteksjefer?

Vi anbefaler likevel generelt at bibliotekarstillinger utlyses med ønske eller krav om bibliotekarutdanning. Men det er også åpning for å sidestille denne utdanningsbakgrunnen med annen relevant kompetanse i stillinger der dette er formålstjenlig.

Mange arbeidsgivere vektlegger personlig egnethet i søknadstekstene. Et tegn på dette er at arbeidsgiver bruker mye plass på å etterspørre motivasjon og sosiale egenskaper. Dette er tillatt, og i mange tilfeller også naturlig, men det er likevel viktig å være oppmerksom på at det skal formuleres klart hva slags formelle kvalifikasjoner søkerne skal vurderes på, slik at det finnes en konkret begrunnelse.

Det er bare på denne måten man kan bedømme om den best kvalifiserte søkeren rent faglig er blitt valgt ut eller ikke. I tillegg danner stillingstekster premisset for hva slags stilling man skal jobbe i, og da er det nødvendig at både kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver er så klart og konsist uttrykt som mulig.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.