Hva bør jeg gjøre når andre organisasjoner på arbeidsplassen er i streik?

Selv om BF ikke er i streik, vil en streik som omfatter andre forbund på arbeidsplassen din kunne få konsekvenser for deg. Hovedregelen i slike sammenhenger er at du skal utføre arbeidet ditt som normalt. Tillitsvalgte skal ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale, også når andre er i streik. Tillitsvalgte bør imidlertid oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende organisasjoner skulle vært representert.

Rollen som tillitsvalgt. .Dersom slike møter likevel gjennomføres, bør man forsøke å unngå at møtet fatter beslutninger som har konsekvenser for det/de streikende forbunds medlemmer. Å unnlate å møte i møter etter hovedavtalens bestemmelser, med begrunnelse i at andre organisasjoner er i streik, kan derimot få konsekvenser for den enkelte tillitsvalgte – det kan innebære brudd på Hovedavtalens bestemmelser. Se derfor avsnittene som omhandler tillitsvalgtes rettigheter og plikter i din aktuelle hovedavtale.

Lokale forhandlinger
Når det gjelder lokale forhandlinger, kan det være slik at lokale forhandlingsmøter bør utsettes til etter at streiken er over. BF vil i tilfelle sende ut beskjed til tillitsvalgte om dette. Lokale BF-tillitsvalgte kan gjerne søke samarbeid med tillitsvalgte fra andre forbund om å rette en slik henstilling til arbeidsgiver.

Selv om noen av dine kolleger tas ut i streik, skal du i likhet med alle andre ansatte som ikke streiker, møte på jobb som normalt. Du skal også utføre de arbeidsoppgavene som hører til stillingen din. Arbeidsoppgavene skal i utgangspunktet ikke bli verken utvidet eller innskrenket under streiken. Dersom arbeidsgiver beordrer ansatte til å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører eller det oppstår andre problemstillinger i forbindelse med streik, kan du gjerne ta kontakt med BFs sekretariat. Det kan også være klokt å søke samarbeid lokalt dersom man havner i vanskelige situasjoner som følge av streiken.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.