Hva foregår på drøftingsmøtet?

Det er viktig å stille på drøftingsmøtet fordi mye av grunnlaget for forhandlingene og også de praktiske rammene rundt forhandlingene avklares her.

OSS-ikon-Forhandlingerdrøftingsmøtet eller forberedende møte som det heter i noen tariffområder, skal de lokale forhandlingene forberedes. Møtet innkalles til av arbeidsgiver, og det er forhandlingenes parter som skal møtes. Det innebærer at Bibliotekarforbundets tillitsvalgte skal innkalles til møtet sammen med tillitsvalgte fra de øvrige forbundene i virksomheten.

Innholdet på drøftingsmøtet
På drøftingsmøtet skal arbeidsgiver legge frem lønnsstatistikk og oversikt som danner grunnlaget for forhandlingene. Det er også naturlig å gjennomgå gjeldende lønnspolitiske plan. Videre gjøres det rede for det økonomiske grunnlaget for forhandlingene, enten det dreier seg om størrelsen på den lokale potten, noe som vil være relevant ved lokale forhandlinger i stat, Oslo kommune eller KS sektorens kap 4, eller om det dreier seg om lokale forhandlinger uten noen avsatt pott, som for eksempel KS sektorens kap 3 og 5. Dersom det er knyttet særlige føringer til den lokale potten, eller det er oppstått spesielle ting i de sentrale forhandlingene som får konsekvenser lokalt må dette også drøftes på møtet. På møtet avklares også praktiske ting knyttet til forhandlingene, som for eksempel kravfrist, forhandlingsdato, om det skal leveres krav på spesielle kravskjemaer osv.

Hjemmel for drøftingsmøtet
Det er ikke frivillig å avholde drøftingsmøte eller forberedende møte til lokale forhandlinger. Slike møter er hjemlet i tariffavtalene i de ulike sektorene.  Som eksempel nevnes at drøftingsmøtet i  kommunal sektor (KS) er hjemlet i Hovedtariffavtalens Kapittel 3 punkt 3.2.1. I statlig sektor i Hovedtariffavtalens kapittel 2 punkt 2.6.3 og i Oslo kommune i dok. 25, del B punkt 1.2.5.

 

Sist oppdatert 18. juli 2018