Hva er mine viktigste plikter og rettigheter?

Rettighetene og pliktene til tillitsvalgte kan kort skisseres slik: Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at rettigheter og plikter overholdes i forhold til gjeldende lov og avtaleverk.

Rollen som tillitsvalgt. .Som tillitsvalgt skal du fremme medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver og BF, og fungere som et bindeledd mellom arbeidsgiver og medlemmene. Du må derfor være godt kjent med avtaleverket, og skal kunne opplyse medlemmene om deres rettigheter og påse at arbeidsgiver overholder bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler, reglement og administrative vedtak.

Du har i likhet med arbeidsgiver et ansvar for å skape og utvikle en god og åpen samarbeidskultur – slik at eventuelle problemer eller andre saker tas opp på en åpen og konstruktiv måte.

Du har medbestemmelsesrett, og kan på vegne av andre BF-ere, bli trukket inn i utrednings- og beslutningsprosesser.

Tillitsvalgte har også taushetsplikt. Det betyr at fortrolige opplysninger skal behandles konfidensielt.

Les også: I hvilke situasjoner har jeg taushetsplikt?

Som tillitsvalgte har du rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine arbeidsoppgaver, og det skal legges til rette for at du får tilstrekkelig opplæring.

Les også: Hva har jeg krav på BFs side?

Som tillitsvalgt i BF har du også krav på kurs, rådgivning og bistand. Samtidig er du forpliktet til å utøve vervet i tråd med Bibliotekarforbundets vedtekter og målprogram.

Sist oppdatert: 18. juli 2018.