Hva er avtalefestet pensjon (AFP)?

AFP er en avtalefestet førtidspensjonsordning som kan tas ut fra 62 år. Formålet er å gi alderspensjon til arbeidstagere som ønsker å trappe ned helt eller delvis før de har nådd folketrygdens pensjonsalder på 67 år. Størrelsen på pensjonen er som hovedregel lik den alderspensjonen man vil få etter fylte 67 år, men skattereglene er noe annerledes.

PensjonFra 1. januar 2011 kan alderspensjonen fra folketrygden tas ut fleksibelt fra 62 år. AFP-ordningen i privat sektor ble også lagt om fra samme tidspunkt, og er utformet som et påslag til folketrygdens alderspensjon. I offentlig sektor er AFP-ordningen beholdt som en tidligpensjonsordning for aldersgruppen 62 – 66 år.

Offentlig sektor – tilpasset AFP fra 2011
I lønnsoppgjøret i 2009 ble partene i offentlig sektor enige om å videreføre regelverket for AFP i offentlig sektor etter 2011, deriblant reglene om avkorting av pensjon mot arbeidsinntekt. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke i tillegg ta ut AFP i offentlig sektor.

Tjenestepensjon er noe man opparbeider seg fortløpende. Hvis du slutter hos arbeidsgiver, er hovedregelen at du har krav på å få med deg allerede opparbeidet tjenestepensjon videre. Slik er det ikke med AFP. Fyller du vilkårene for AFP, er det slik at AFP-en beregnes for alle år –ikke kun for de årene du har vært omfattet av ordningen. Vilkårene for rett til AFP i offentlig sektor er nedfelt i tariffavtalene.

AFP i privat sektor
Partene i arbeidslivet i privat sektor inngikk i lønnsoppgjøret 2008 avtale om en ny AFP-ordning tilpasset pensjonsreformen. I februar 2010 vedtok Stortinget en ny AFP-tilskottslov tilpasset ny AFP.

Ny AFP er utformet som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og kan tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut, og ny AFP i privat sektor kan i likhet med folketrygdens alderspensjon kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes.

Ny AFP gjelder alle som er født i 1944 eller senere og som tar ut AFP i 2011 eller senere. For personer som har tatt ut AFP før 2011 gjelder de gamle reglene fram til du eventuelt går over på alderspensjon ved 67 år.

Beregn din pensjon!

Du kan beregne hva ny AFP vil utgjøre ved ulike uttakstidspunkt ved hjelp av NAVs nettjeneste Din pensjon. Beregningen gjøres på bakgrunn av din registrerte pensjonsopptjening.

Sist oppdatert: 19. juli 2018.