Hvordan påvirkes ferien av at jeg skal slutte i jobben?

Både tidspunktet for ferieavviklingen og utbetalingen av feriepengene kan påvirkes av oppsigelsesetiden din. Du har sannsynligvis rett på samme antall feriedager i løpet av et år, uansett om du skifter jobb eller ikke, men det er et viktig skille mellom feriedager du ikke har brukt opp, og som du kan ta med deg til din nye jobb, og opptjente feriepenger, som normalt skal utbetales siste lønningsdag i et arbeidsforhold.

DOSS-ikon Ferieet er ferielovens § 8 som omhandler ferieavvikling i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien din til oppsigelsestiden uten at du samtykker. Unntaket er hvis du har oppsigelsesfrist på tre måneder eller lenger. Da kan arbeidsgiveren din kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Som arbeidstaker kan du motsette deg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Men i og med at arbeidsgiver har siste ordet i spørsmålet om når ferien skal avvikles, kan du i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien din i oppsigelsestiden. Du kan likevel kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp, dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret.

Les også: Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

I utgangspunktet skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet ditt opphører. Når arbeidsforholdet ditt opphører, skal du ha fått utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Vær oppmerksom på at tariffavtalen din kan åpne for et annet utbetalingstidspunkt.

Hvis du skal begynne i ny jobb samme år
Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i en ny jobb. Forutsetningen er imidlertid at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver i inneværende ferieår.

Mange lurer på om de har feriepenger eller feriedager til gode. Hvis du har fått utbetalt både den lønnen du skal ha og de feriepengene som ble tjent opp i fjor (opptjeningsåret), har du ingen penger til gode. Da er det er altså bare de eventuelt ubrukte feriedagene som vil følge med deg til ny arbeidsgiver.

Les også: Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Når du avvikler ferie har du altså ikke krav på lønn samtidig – ferien finansieres av opptjeningsåret. Derfor vil du heller ikke ha rett til å få kompensert eventuelt ikke-avviklede feriedagene økonomisk. Hvor mye ferie du kan ta ut i løpet av ett år er regulert i ferieloven og i din gjeldende tariffavtale – og dette gjelder uansett om du skifter arbeidsted eller ikke.

Les også: Kan jeg pålegges å ta ut ferie selv om jeg ikke har tjent opp feriepenger?

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver, dersom du ikke får avviklet ferien før du avslutter et arbeidsforhold inneværende år. Hvis du slutter og/eller går ut i permisjon og begynner i ny jobb senere på året, uten at du har tatt ut hele ferien din, kan den altså tas ut hos ny arbeidsgiver.

Hvis du starter i ny jobb senest 30. september i ferieåret kan du kreve full ferie innen utløpet av samme ferieår (forutsatt at du ikke har brukt opp feriedager hos din tidligere arbeidsgiver). Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september) kan du imidlertid bare kreve hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret. Tiltrer du etter 30. september, har du likevel krav på minst en uke ferie samme år.

Sist oppdatert: 12. juli 2018.