Hva avgjør hvem som skal sies opp i en nedbemanningssituasjon?

I situasjoner der det foreligger behov for driftsinnskrenkning/rasjonalisering vil det normalt ikke være strid om hvorvidt det foreligger saklig grunn for oppsigelse. Striden vil stå om hvem det er som skal sies opp, med andre ord om utvelgelseskretser og utvelgelseskriterier.

Omstillinger og nedbemanningerKriterier for utvelgelse av hvem som vil bli sagt opp skal diskuteres med de tillitsvalgte, herunder også hvilke områder av virksomheten som vil bli berørt.

Utvelgelseskrets
Det er vanlig i offentlig sektor at man fatter beslutning om at nedbemanning skal foretas innenfor ulike områder av virksomheten, for eksempel skole, eldreomsorg, kultur. Slik inndeling av virksomheten i mindre områder ved en nedbemanningsprosess kalles for utvelgelseskrets. Det etableres da en egen utvelgelseskrets for skole, en for eldreomsorg, en for kultur, hvor det blir angitt et antall som må sies opp innenfor hver krets.

En slik inndeling i kretser kan være svært uheldig og gi uheldige utslag for enkelte ansatte i så stor grad at det kan være snakk om at oppsigelsen i realiteten er ugyldig som følge av en usaklig inndeling i utvelgelseskrets. Dersom det legges opp til å dele inn i svært snevre utvelgelseskretser på en slik måte at den enkeltes rettigheter etter aml § 15.7 svekkes eller bortfaller, må BF påtale dette, og sørge for å få reversert prosessen.

Kriterier for utvelgelse
Kriterier for utvelgelse av hvem som skal sies opp følger dels av loven og dels av tariffavtale. Som regel er ansiennitet et viktig kriterium, og dette er som oftest tariffestet. Men dette kriteriet ledsages og kan overprøves av kriteriet kvalifikasjoner. Dette åpnes det også for i de fleste tariffavtaler. Eksempelvis står det nedfelt i HTA i KS Kapittel 1 § 3.3: «Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten sies opp først». Denne bestemmelsen tar opp i seg hensynet til de ansattes kvalifikasjoner.

Andre kriterier er den enkelte ansattes private forhold. Dette følger av aml § 15-7, og omtales ofte som sosiale hensyn. Aml § 15-7 andre ledd, andre punktum sier at det skal foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker.

En slik avvening vil normalt ikke føre til at virksomheten mangler saklig grunnlag for å si opp, dersom det foreligger et faktisk behov for rasjonalisering – som følge av for eksempel trang kommuneøkonomi. Men denne avveiningen kan få betydning for utvelgelsen av hvem som sies opp.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med tillitsvalgt hvis det er snakk om nedbemanning på din arbeidsplass.

Les også: Hva kan BF hjelpe meg med hvis jeg blir sagt opp?

Sist oppdatert: 19. juli 2018