Har jeg rett til lønnet permisjon for å studere?

Du har rett til hel eller delvis permisjon i inntil 3 år, hvis du har vært ansatt hos arbeidsgiveren du søker permisjon fra i de siste to årene. Du har i utgangspunktet ikke krav på lønn for utdanningspermisjon. Utdanningen din må være yrkesrelatert, og den må ikke være til hinder for arbeidsgivers planlegging av drift og personaldisponeringer.

Permisjoner og sykemeldingerDersom du og arbeidsgiveren din kommer til enighet om at utdanningen er nødvendig for å heve kunnskapsnivået og styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver, skal det også gis permisjon med lønn.

Bestemmelsene om utdanningspermisjon er å finne i arbeidsmiljølovens § 12-11. Den gir deg altså, under visse vilkår, rett til permisjon, men ikke nødvendigvis til permisjon med lønn.
Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Hensikten er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet, og å møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling.

Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til utdanningspermisjon. Retten omfatter både fast og midlertidig ansatte, hel- og deltidsansatte, ansatte i offentlig og privat virksomhet, eldre og yngre arbeidstakere.

Vær oppmerksom på at tariffavtalen din i praksis kan gi deg utvidet tilgang på permisjon med lønn. I HTA KS §14.2 står det for eksempel følgende: «I den utstrekning det etter kommunens/virksomhetens syn er nødvendig å heve kunnskapsnivå samt styrke kompetanse for å utføre pålagte arbeidsoppgaver/arbeidsfunksjoner, skal det gis permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.»

Hvordan går jeg frem?
Arbeidstaker som ønsker å benytte seg av retten til utdanningspermisjon, må varsle arbeidsgiver skriftlig. I teksten må det opplyses om:

  • utdanningens faglige innhold og varighet.
  • generell yrkesrelevans (med mindre det dreier seg om utdanning på grunnskole eller videregående nivå).
  • eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon.

Dersom arbeidsgiver mener vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal arbeidsgiver snarest mulig, og senest innen seks måneder, gi deg skriftlig melding om dette. Ved permisjoner på under seks måneder, gjelder kortere svarfrister.

Sist oppdatert: 16. juli 2018.